BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

#560
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#435
ในสัปดาห์
#597
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, GSP, UNIFORM SPECIALIZER, STEPHANIE, ADOLFO DOMINGUEZ,

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BTNC 23 May 07:51 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
SET BTNC 17 May 18:06 BTNC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET BTNC 15 May 13:18 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) (แก้ไข)
SET BTNC 15 May 12:46 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BTNC 15 May 12:45 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET BTNC 15 May 12:39 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 13 May 20:45 BTNC เเจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
SET BTNC 13 May 08:59 BTNC ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
SET BTNC 03 May 13:27 BTNC เเจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท เเละเเต่งตั้งกรรมการเเละเลขานุการบริษัท
SET BTNC 22 Apr 20:57 BTNC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET BTNC 26 Mar 08:37 BTNC ขายหุ้นในบริษัท โชคสามัคคี จำกัด
SET BTNC 21 Mar 19:33 BTNC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2562
SET BTNC 18 Mar 17:02 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (แก้ไข)
SET BTNC 15 Mar 17:04 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
SET BTNC 28 Feb 12:42 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET BTNC 28 Feb 12:41 BTNC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET BTNC 28 Feb 12:40 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET BTNC 17 Dec 19:28 BTNC การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET BTNC 14 Dec 18:08 BTNC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน
SET BTNC 15 Nov 20:51 BTNC การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเเละ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
SET BTNC 14 Nov 18:17 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET BTNC 14 Nov 18:15 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 14 Nov 18:09 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
SET BTNC 28 Sep 12:33 BTNC อนุมัติการขายที่ดินพร้อมอาคาร แก่ บริษัท ปณิวรา จำกัด
SET BTNC 14 Aug 21:35 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 14 Aug 21:33 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET BTNC 14 Aug 21:32 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET BTNC 18 May 17:55 BTNC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET BTNC 15 May 21:57 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET BTNC 15 May 21:55 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 15 May 21:54 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET BTNC 23 Apr 20:24 BTNC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET BTNC 02 Apr 17:06 BTNC ขายหุ้นในบริษัท โชคสามัคคี จำกัด (แก้ไข)
SET BTNC 28 Mar 18:45 BTNC ขายหุ้นในบริษัท โชคสามัคคี จำกัด
SET BTNC 23 Mar 17:30 BTNC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2561
SET BTNC 16 Mar 13:13 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เเละวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (เเก้ไข)
SET BTNC 15 Mar 17:26 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เเละวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล
SET BTNC 02 Mar 12:35 BTNC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน (แก้ไข)
SET BTNC 02 Mar 08:26 BTNC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน
SET BTNC 02 Mar 08:25 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET BTNC 02 Mar 08:24 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET BTNC 02 Mar 08:16 BTNC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)