BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

#558
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#645
ในสัปดาห์
#735
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, GSP, UNIFORM SPECIALIZER, STEPHANIE, ADOLFO DOMINGUEZ,

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BTNC 14 Aug 19:35 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BTNC 14 Aug 19:34 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET BTNC 14 Aug 19:30 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC BTNC 01 Aug 17:40 วันที่ 01/08/2562 นาย กฤษณ์ ณ ลำเลียง ซื้อหุ้น บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 17.60 บาท
SET BTNC 23 May 07:51 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
SET BTNC 17 May 18:06 BTNC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET BTNC 15 May 13:18 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) (แก้ไข)
SET BTNC 15 May 12:46 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BTNC 15 May 12:45 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET BTNC 15 May 12:39 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 13 May 20:45 BTNC เเจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
SET BTNC 13 May 08:59 BTNC ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
SET BTNC 03 May 13:27 BTNC เเจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท เเละเเต่งตั้งกรรมการเเละเลขานุการบริษัท
SET BTNC 22 Apr 20:57 BTNC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET BTNC 26 Mar 08:37 BTNC ขายหุ้นในบริษัท โชคสามัคคี จำกัด
SET BTNC 21 Mar 19:33 BTNC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2562
SET BTNC 18 Mar 17:02 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (แก้ไข)
SET BTNC 15 Mar 17:04 BTNC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล