BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#34
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#35
ในสัปดาห์
#21
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

29Jul 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BTS 10 Jul 08:17 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
SET BTS 10 Jul 08:17 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
SET BTS 03 Jul 17:39 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5, BTS-WC และ BTS-WD (F53-5)
IAA BTS 30 Jun 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 19 Jun 21:50 BTS การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่
SET BTS 19 Jun 13:30 BTS แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
SET BTS 12 Jun 18:08 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
IAA BTS 08 Jun 11:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
IAA BTS 08 Jun 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 02 Jun 21:51 BTS แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
SET BTS 02 Jun 19:12 BTS การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขและเพิ่ม template)
SET BTS 02 Jun 08:49 BTS การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
SET BTS 02 Jun 08:47 BTS การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET BTS 02 Jun 08:40 BTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET BTS 02 Jun 08:34 BTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET BTS 02 Jun 08:32 BTS งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
SET BTS 02 Jun 08:31 BTS แจ้งการจัดทำและนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ
SET BTS 20 Apr 17:38 TFEX การดำเนินการสำหรับ BTS Futures เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ของ BTS ฉบับที่ 2
SET BTS 09 Apr 17:05 TFEX การดำเนินการสำหรับ BTS Futures เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ของ BTS ฉบับที่ 1
SET BTS 09 Apr 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2563
SET BTS 09 Apr 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2563
SET BTS 08 Apr 19:26 BTS แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)
SET BTS 08 Apr 19:22 BTS การจ่ายเงินปันผลพิเศษ
SET BTS 03 Apr 17:08 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 และ BTS-WD (F53-5)
SEC BTS 01 Apr 18:06 วันที่ 01/04/2563 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ ซื้อหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 36,100 หุ้นที่ราคา 11.80 บาท
SEC BTS 01 Apr 18:06 วันที่ 01/04/2563 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ รับโอนหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 8,980 หุ้นที่ราคา - บาท
IAA BTS 31 Mar 08:48 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 13 Mar 17:05 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
SET BTS 06 Mar 17:38 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET BTS 21 Feb 06:42 TSD BTS-WE : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
SET BTS 20 Feb 17:48 BTS แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET BTS 20 Feb 17:34 BTS แจ้งราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE)
IAA BTS 17 Feb 10:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
IAA BTS 17 Feb 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 14 Feb 19:59 BTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET BTS 14 Feb 19:59 BTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BTS 14 Feb 19:59 BTS งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BTS 14 Feb 18:16 BTS การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
SET BTS 14 Jan 17:27 BTS การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET BTS 08 Jan 08:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563
SET BTS 08 Jan 08:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563
SET BTS 07 Jan 12:35 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-WC (F53-5)
SET BTS 26 Dec 12:32 BTS ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ