BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#3
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#12
ในสัปดาห์
#15
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ปฏิทินหลักทรัพย์

16Dec 2019 XW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BTS 04 Dec 17:17 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 (F53-5)
SET BTS 03 Dec 12:39 BTS แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
SEC BTS 21 Nov 18:04 วันที่ 20/11/2562 นาย สุจินต์ หวั่งหลี ซื้อหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 496,194 หุ้นที่ราคา 10.38 บาท
IAA BTS 20 Nov 09:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 15 Nov 06:53 BTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BTS 15 Nov 06:52 BTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
SET BTS 15 Nov 06:52 BTS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BTS 15 Nov 06:52 BTS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BTS 14 Nov 18:12 BTS กรรมการลาออก
SET BTS 01 Nov 08:39 SET 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W4
SET BTS 01 Nov 08:39 SET 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W4
SET BTS 21 Oct 08:36 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W4
SET BTS 21 Oct 08:36 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W4
SET BTS 17 Oct 12:32 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4
IAA BTS 17 Oct 10:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 07 Oct 08:13 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562
SET BTS 07 Oct 08:13 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562
SET BTS 03 Oct 17:36 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)
SEC BTS 25 Sep 18:03 วันที่ 23/09/2562 นาย สุจินต์ หวั่งหลี ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 20,300 หุ้นที่ราคา 3.04 บาท
SEC BTS 25 Sep 18:03 วันที่ 23/09/2562 นาย สุจินต์ หวั่งหลี ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 17 หุ้นที่ราคา 3.00 บาท
SET BTS 23 Sep 17:28 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4) (แก้ไขเพิ่มเติม)
SEC BTS 12 Sep 18:03 วันที่ 11/09/2562 นาย สุจินต์ หวั่งหลี ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 140,317 หุ้นที่ราคา 3.02 บาท
SET BTS 11 Sep 17:12 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)
SET BTS 26 Aug 17:07 BTS การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท
IAA BTS 21 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 14 Aug 17:55 BTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BTS 14 Aug 17:55 BTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET BTS 14 Aug 17:54 BTS งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BTS 31 Jul 18:45 BTS การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET BTS 26 Jul 21:58 BTS แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)
SET BTS 22 Jul 21:47 BTS แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SEC BTS 12 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.12 บาท
SEC BTS 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.22 บาท
SEC BTS 12 Jul 17:38 วันที่ 11/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.14 บาท
SEC BTS 09 Jul 17:38 วันที่ 03/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 3,400,000 หุ้นที่ราคา 2.04 บาท
SEC BTS 09 Jul 17:38 วันที่ 04/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 2,600,000 หุ้นที่ราคา 2.11 บาท
SEC BTS 09 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 2.12 บาท
SET BTS 05 Jul 08:46 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
SET BTS 05 Jul 08:46 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
SET BTS 03 Jul 13:22 BTS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)
SEC BTS 02 Jul 17:38 วันที่ 01/07/2562 นาย กวิน กาญจนพาสน์ ซื้อหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 245,900 หุ้นที่ราคา 12.10 บาท
SEC BTS 25 Jun 17:38 วันที่ 20/06/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 13,400,000 หุ้นที่ราคา 1.61 บาท
SEC BTS 25 Jun 17:38 วันที่ 21/06/2562 นาย คีรี กาญจนพาสน์ ขายหุ้น บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา 1.68 บาท
SET BTS 21 Jun 19:25 BTS การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET BTS 12 Jun 12:38 BTS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
SET BTS 08 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : BTS
IAA BTS 31 May 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
IAA BTS 29 May 10:05 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
SET BTS 28 May 07:02 BTS การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานครั้งที่่ 5 (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET BTS 28 May 06:35 BTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BTS 28 May 06:34 BTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET BTS 28 May 06:32 BTS งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET BTS 24 May 08:04 BTS การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯ
IAA BTS 23 May 09:37 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS