CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

#92
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#67
ในสัปดาห์
#54
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี่ และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส อร่อยดี สุกี้เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน และแฟรนไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท เคเอฟซี อานตี้แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์สโตนครีมเมอรี่ ชาบูตง โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ และคัตสึยะ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC CENTEL 31 Jul 14:07 วันที่ 24/11/2560 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 51.65 บาท
SEC CENTEL 31 Jul 14:07 วันที่ 27/11/2560 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) จำนวน 35,001 หุ้นที่ราคา 52.25 บาท
SEC CENTEL 31 Jul 14:07 วันที่ 29/11/2560 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) จำนวน 100,034 หุ้นที่ราคา 53.75 บาท
SEC CENTEL 31 Jul 14:07 วันที่ 07/12/2560 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) จำนวน 130,000 หุ้นที่ราคา 55.83 บาท
SEC CENTEL 31 Jul 14:07 วันที่ 08/12/2560 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 57.75 บาท
IAA CENTEL 23 Jul 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
SET CENTEL 08 Jul 17:18 CENTEL เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
SET CENTEL 02 Jul 08:42 CENTEL แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
SET CENTEL 29 Jun 17:47 CENTEL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA CENTEL 19 Jun 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED - CENTEL
SET CENTEL 15 Jun 18:08 CENTEL เปลี่ยนแปลงห้องประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET CENTEL 28 May 18:02 CENTEL การร่วมทุนเพื่อดำเนินการโครงการ Centara Grand Osaka ประเทศญี่ปุ่น
SET CENTEL 28 May 12:59 CENTEL การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET CENTEL 22 May 18:20 CENTEL กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไข)
IAA CENTEL 20 May 12:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
IAA CENTEL 20 May 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
SET CENTEL 19 May 18:47 CENTEL กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไข)
IAA CENTEL 15 May 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
SET CENTEL 14 May 12:37 CENTEL การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET CENTEL 14 May 12:34 CENTEL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET CENTEL 14 May 12:34 CENTEL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET CENTEL 14 May 12:33 CENTEL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET CENTEL 11 May 18:47 CENTEL กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
IAA CENTEL 24 Apr 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
SET CENTEL 27 Mar 13:26 CENTEL การแจ้งนโยบายของโรงแรมสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19
SET CENTEL 26 Mar 20:22 CENTEL แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET CENTEL 19 Mar 18:35 CENTEL การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มวาระแก้ไขข้อบังคับของบริษัท)
SET CENTEL 18 Mar 18:21 CENTEL การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA CENTEL 17 Mar 17:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
IAA CENTEL 09 Mar 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
IAA CENTEL 09 Mar 09:36 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
IAA CENTEL 02 Mar 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
SET CENTEL 30 Jan 18:42 CENTEL แต่งตั้งกรรมการอิสระ