CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#20
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#8
ในสัปดาห์
#3
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA CPALL 10 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 08 Jul 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 04 Jul 17:05 CPALL แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทน
IAA CPALL 04 Jul 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 01 Jul 08:25 CPALL แจ้งการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นของ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SET CPALL 07 Jun 17:07 CPALL แต่งตั้งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
SET CPALL 24 May 12:51 CPALL แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 - เพิ่มเติม
IAA CPALL 10 May 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 May 12:48 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : WBuy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 May 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 May 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 May 08:52 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 09 May 19:22 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
SET CPALL 09 May 17:19 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET CPALL 09 May 17:15 CPALL แจ้งการขอลาออกของประธานกรรมการและกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
SET CPALL 09 May 17:00 CPALL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET CPALL 09 May 17:00 CPALL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CPALL 09 May 13:15 CPALL เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET CPALL 26 Apr 18:02 CPALL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CPALL 03 Apr 18:00 CPALL การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
SET CPALL 29 Mar 17:02 CPALL แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 - เพิ่มเติม
SET CPALL 07 Mar 19:40 CPALL เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
IAA CPALL 27 Feb 11:10 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 27 Feb 09:39 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 14:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 11:16 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 10:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : WBuy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 10:16 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 09:49 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 22 Feb 08:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 21 Feb 17:03 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET CPALL 21 Feb 17:01 CPALL มติคณะกรรมการ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 การเจรจาธุรกิจร้านสะดวกซื้อในกัมพูชาและลาว และการจัดตั้งบริษัทย่อย
SET CPALL 21 Feb 17:00 CPALL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET CPALL 21 Feb 17:00 CPALL งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET CPALL 07 Feb 17:02 CPALL คำพิพากษาศาลฎีกาตามฟ้องของเซนริแกน มาสเตอร์ ฟันด์
IAA CPALL 22 Jan 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 16 Jan 10:10 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 Jan 14:07 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 12 Dec 17:03 TRUE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การขายหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
SET CPALL 06 Dec 17:20 CPALL แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
IAA CPALL 16 Nov 11:14 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED - CPALL
IAA CPALL 16 Nov 11:14 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 16 Nov 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 Nov 14:39 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 Nov 11:09 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 Nov 11:09 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 13 Nov 17:27 TRUE ข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
SET CPALL 13 Nov 17:21 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET CPALL 13 Nov 17:21 CPALL มติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
SET CPALL 13 Nov 17:00 CPALL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET CPALL 13 Nov 17:00 CPALL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
IAA CPALL 12 Oct 13:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 Oct 10:37 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 25 Sep 13:16 CPALL ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
IAA CPALL 19 Sep 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 06 Sep 14:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 15 Aug 11:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 Aug 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 10 Aug 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 10 Aug 08:53 CPALL แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
SET CPALL 09 Aug 17:12 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET CPALL 09 Aug 17:11 CPALL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561
SET CPALL 09 Aug 17:01 CPALL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET CPALL 09 Aug 17:00 CPALL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SEC CPALL 11 Jul 18:07 วันที่ 06/07/2561 ชัยโรจน์  ทิวัตถ์มั่นเจริญ ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 77.25 บาท
IAA CPALL 10 Jul 10:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 09 Jul 15:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SEC CPALL 26 Jun 18:08 วันที่ 20/06/2561 วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 76.25 บาท
SEC CPALL 26 Jun 18:08 วันที่ 20/06/2561 วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 76.50 บาท
IAA CPALL 26 Jun 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 26 Jun 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SEC CPALL 21 Jun 18:12 วันที่ 19/06/2561 ชวน  นิ่มกิตติกุล ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 77.00 บาท
IAA CPALL 07 Jun 16:08 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SEC CPALL 25 May 18:08 วันที่ 24/05/2561 ชวน  นิ่มกิตติกุล ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 80.25 บาท
IAA CPALL 18 May 12:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 16 May 12:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 May 14:39 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 May 11:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
IAA CPALL 14 May 11:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 11 May 17:28 CPALL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET CPALL 11 May 17:26 CPALL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561
SET CPALL 11 May 17:00 CPALL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET CPALL 11 May 17:00 CPALL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET CPALL 02 May 17:23 CPALL เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET CPALL 20 Apr 17:22 CPALL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA CPALL 18 Apr 15:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SEC CPALL 17 Apr 18:08 วันที่ 10/04/2561 ชัยโรจน์  ทิวัตถ์มั่นเจริญ ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 86.63 บาท
IAA CPALL 09 Apr 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 28 Mar 12:49 CPALL ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot หุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
SEC CPALL 27 Mar 17:09 วันที่ 27/03/2561 วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 88.00 บาท
SEC CPALL 22 Mar 18:08 วันที่ 20/03/2561 วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 184,000 หุ้นที่ราคา 88.00 บาท
SEC CPALL 22 Mar 18:08 วันที่ 21/03/2561 วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู ซื้อหุ้น ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) จำนวน 6,000 หุ้นที่ราคา 88.00 บาท
IAA CPALL 20 Mar 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 15 Mar 13:03 CPALL เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท
IAA CPALL 28 Feb 15:12 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 28 Feb 13:45 CPALL แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (เพิ่มเติม)
IAA CPALL 28 Feb 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL
SET CPALL 27 Feb 17:31 CPALL แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET CPALL 23 Feb 18:19 CPALL งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไขไฟล์งบการเงินฉบับภาษาไทยให้สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ) (ตรวจสอบแล้ว)
SET CPALL 23 Feb 18:19 CPALL แก้ไขไฟล์งบการเงินฉบับภาษาไทย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ