CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
52
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / พาณิชย์
จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple และ Samsung ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1.ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2.ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwiredและ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple4. ร?าน AIS by partner (ASP) เป?นตัวแทนซึ่งได?รับอนุญาตอย?างเป?นทางการจาก AIS5.ร?าน Samsung จำหน?ายสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต นา?ิกาอัจฉร??ยะ เฉพาะแบรนด? Samsung และจำหน?ายอ??ปกรณ?เสร??มต?างๆทั้งแบรนด?Samsung และแบรนด?สินค?าชั้นนำอื่น ๆร?าน Mi Authorized Store เป?นร?านจำหน?ายสินค?า Xiaomiและธุรกิจจัดจำหน?ายค?าส?งเชิงพาณิชย?สินค?ากลุ?มโทรศัพท?มือถือสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต แบรนด?ต?าง ๆ และอุปกรณ?เสริม

หุ้นเด่นในหมวดพาณิชย์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ปฏิทินหลักทรัพย์

07Mar 2024 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top