DIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

#394
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#158
ในสัปดาห์
#129
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET DIF 02 Dec 19:44 DIF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
SET DIF 28 Nov 17:20 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
SET DIF 14 Nov 18:25 DIF รายละเอียดทรัพย์สิน
IAA DIF 14 Nov 12:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล - DIF
SET DIF 13 Nov 18:18 DIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET DIF 13 Nov 18:16 DIF งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET DIF 06 Nov 12:48 DIF ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF ( 1 ส.ค. 62- 30 ก.ย. 62) (แก้ไข)
SET DIF 05 Nov 18:49 DIF ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF ( 1 ส.ค. 62- 30 ก.ย. 62)
SET DIF 30 Oct 18:40 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET DIF 27 Sep 17:23 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
SET DIF 30 Aug 09:04 SET หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื้่อขายวันที่ 2 กันยายน 2562
SET DIF 30 Aug 08:32 SET หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื้่อขายวันที่ 2 กันยายน 2562
SET DIF 29 Aug 18:37 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
SET DIF 29 Aug 17:06 TRUE รายงานผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
SET DIF 29 Aug 12:38 DIF แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
SET DIF 28 Aug 20:53 DIF รายงานการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ของกองทุน DIF
SET DIF 28 Aug 19:21 DIF แจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน DIF
SET DIF 14 Aug 20:27 DIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET DIF 14 Aug 20:25 DIF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 5 สิงหาคม 2562
SET DIF 14 Aug 18:22 DIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET DIF 14 Aug 13:44 DIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
SET DIF 14 Aug 13:22 DIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET DIF 14 Aug 13:20 DIF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET DIF 08 Aug 21:05 DIF แจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
SET DIF 08 Aug 20:17 DIF แจ้งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน DIF
SET DIF 06 Aug 08:52 DIF แจ้งการเผยแพร่เอกสารหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน DIF
SET DIF 26 Jul 12:46 TRUE แจ้งการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
IAA DIF 26 Jul 10:10 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล : DIF
SET DIF 25 Jul 22:01 DIF แจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน DIF
SET DIF 25 Jul 19:10 DIF ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF ( 1 เม.ย. 62- 31 ก.ค. 62)
SET DIF 25 Jul 18:01 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET DIF 23 Jul 12:45 DIF แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม (แก้ไข template)
SET DIF 22 Jul 18:07 DIF แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม (แก้ไข template)
SET DIF 22 Jul 17:22 DIF แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม
SET DIF 04 Jul 18:42 DIF แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
SET DIF 27 Jun 17:24 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
SET DIF 21 Jun 19:01 DIF แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
SET DIF 13 Jun 18:03 DIF แจ้งการเผยแพร่เอกสารนำเสนอประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
SET DIF 05 Jun 19:24 DIF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
SET DIF 05 Jun 07:59 DIF แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
SET DIF 31 May 18:23 DIF แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
SET DIF 30 May 18:18 DIF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
IAA DIF 24 May 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล - DIF