EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

#126
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#83
ในสัปดาห์
#37
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ 1.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้2.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)3.) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 4.) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 5.) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA EA 12 Feb 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 11 Feb 19:45 EA รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน SWF
SET EA 04 Feb 08:56 EA รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน LPD
SET EA 28 Jan 17:08 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
SET EA 12 Dec 08:54 EA รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน TF Tech
IAA EA 12 Nov 12:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SEC EA 11 Nov 18:02 วันที่ 08/11/2562 นาย สมโภชน์ อาหุนัย โอนหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 1,230,000 หุ้นที่ราคา 44.75 บาท
IAA EA 11 Nov 10:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 08 Nov 21:19 EA แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
SET EA 08 Nov 21:18 EA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET EA 08 Nov 21:18 EA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET EA 08 Nov 21:17 EA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC EA 31 Oct 18:04 วันที่ 29/10/2562 นาย สมโภชน์ อาหุนัย โอนหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 2,200,000 หุ้นที่ราคา 45.50 บาท
SEC EA 31 Oct 18:04 วันที่ 31/10/2562 นาย สมโภชน์ อาหุนัย รับโอนหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 4,000,000 หุ้นที่ราคา - บาท
IAA EA 31 Oct 14:02 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 31 Oct 09:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 30 Oct 13:46 EA ปฏิเสธข่าวลือ
IAA EA 21 Oct 10:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 16 Oct 17:31 EA การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 3) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET EA 01 Oct 13:03 EA ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SEC EA 20 Sep 18:03 วันที่ 19/09/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 48.50 บาท
SET EA 10 Sep 19:47 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
SET EA 05 Sep 17:38 EA แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA EA 02 Sep 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 27 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : EA
SEC EA 15 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 49.50 บาท
SEC EA 15 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 49.50 บาท
SET EA 15 Aug 13:24 EA การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
IAA EA 13 Aug 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 13 Aug 11:04 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 13 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 09 Aug 19:33 EA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EA 09 Aug 19:33 EA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET EA 09 Aug 19:32 EA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET EA 09 Aug 08:45 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท