EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

#37
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#53
ในสัปดาห์
#31
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ 1.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้2.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)3.) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 4.) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 5.) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET EA 10 Sep 19:47 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
SET EA 05 Sep 17:38 EA แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA EA 02 Sep 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 27 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : EA
SEC EA 15 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 49.50 บาท
SEC EA 15 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 49.50 บาท
SET EA 15 Aug 13:24 EA การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
IAA EA 13 Aug 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 13 Aug 11:04 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 13 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 09 Aug 19:33 EA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EA 09 Aug 19:33 EA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET EA 09 Aug 19:32 EA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET EA 09 Aug 08:45 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
IAA EA 19 Jul 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 12 Jul 12:51 EA การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SEC EA 08 Jul 17:38 วันที่ 05/07/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ขายหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 54.00 บาท
IAA EA 08 Jul 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SEC EA 28 Jun 18:07 วันที่ 27/06/2562 นาย มานพ อุฬารสิริพงศ์ ขายหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 3,700 หุ้นที่ราคา 55.50 บาท
IAA EA 20 Jun 08:52 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
IAA EA 18 Jun 08:53 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SEC EA 10 Jun 18:08 วันที่ 10/06/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ขายหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 54.25 บาท
SET EA 29 May 12:43 EA แจ้งข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทย่อยใน Zept Inc.
IAA EA 28 May 09:38 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 28 May 00:15 VDO Opportunity Day : EA
SEC EA 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ซื้อหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 51.00 บาท
SET EA 16 May 20:47 EA แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
IAA EA 13 May 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 10 May 21:14 EA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET EA 10 May 21:14 EA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET EA 10 May 21:14 EA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EA 08 May 18:48 EA เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัทฯ
SET EA 25 Apr 19:07 EA แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
SET EA 25 Apr 19:06 EA มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET EA 17 Apr 17:16 EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
SET EA 01 Apr 17:33 EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 9 ขนาดกำลังการผลิตรวม 42 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
SET EA 22 Mar 19:31 EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 5 ขนาดกำลังการผลิตรวม 48 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
SET EA 22 Mar 19:31 EA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM และ QR Code ทางเว็
SET EA 20 Mar 18:49 EA แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
SEC EA 19 Mar 17:43 วันที่ 18/03/2562 นาย สุธรรม ส่งศิริ ขายหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 48.00 บาท
IAA EA 18 Mar 12:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SEC EA 15 Mar 18:35 วันที่ 14/03/2562 นาย สมโภชน์ อาหุนัย รับโอนหุ้น พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) จำนวน 2,200,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SET EA 13 Mar 17:05 EA แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA EA 12 Mar 16:13 KSS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 12 Mar 00:19 VDO Opportunity Day : EA
IAA EA 11 Mar 09:43 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) - EA
SET EA 06 Mar 19:20 EA แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท