Favorite UnFavorite Please Login

SUSCO : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
56
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

หุ้นเด่นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top