IRC : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#263
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#600
ในสัปดาห์
#748
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET IRC 14 Aug 20:49 IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET IRC 14 Aug 18:58 IRC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IRC 14 Aug 18:58 IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET IRC 14 Aug 18:57 IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET IRC 13 May 18:08 IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET IRC 13 May 18:07 IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET IRC 13 May 18:06 IRC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IRC 13 May 18:05 IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET IRC 13 Feb 22:33 IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET IRC 13 Feb 22:26 IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
SET IRC 13 Feb 18:18 IRC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET IRC 13 Feb 18:17 IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET IRC 13 Feb 18:16 IRC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IRC 12 Feb 17:49 IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562