ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

#453
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#115
ในสัปดาห์
#149
ในเดือน
เทคโนโลยี / MAI
ITEL ประกอบธุรกิจ1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ITEL 21 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : ITEL
SET ITEL 08 Aug 07:41 ITEL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ITEL 08 Aug 07:41 ITEL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET ITEL 08 Aug 07:40 ITEL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ITEL 30 Jul 13:35 ITEL รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ
SET ITEL 11 Jul 18:15 ITEL แจ้งการลาออก และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET ITEL 11 Jul 18:15 ITEL แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่
IAA ITEL 09 Jul 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - ITEL
SET ITEL 06 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : ITEL
SET ITEL 22 May 00:14 VDO Opportunity Day : ITEL
IAA ITEL 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - ITEL
SET ITEL 10 May 08:49 ITEL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET ITEL 09 May 22:28 ITEL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ITEL 09 May 22:26 ITEL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET ITEL 09 May 22:17 ITEL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ITEL 08 May 13:14 ITEL การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET ITEL 03 May 17:55 ITEL การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W1
SET ITEL 02 May 22:30 ITEL แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
SET ITEL 24 Apr 21:11 ITEL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET ITEL 19 Apr 09:34 ITEL ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
SET ITEL 22 Mar 22:05 ITEL การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET ITEL 19 Mar 06:17 VDO Opportunity Day : ITEL
SET ITEL 07 Mar 00:23 VDO Opportunity Day : ITEL
IAA ITEL 28 Feb 11:44 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - ITEL
IAA ITEL 27 Feb 14:13 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - ITEL
SET ITEL 27 Feb 07:56 ITEL แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET ITEL 27 Feb 07:55 ITEL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ITEL 27 Feb 07:55 ITEL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET ITEL 27 Feb 07:53 ITEL งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)