JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

#20
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#9
ในสัปดาห์
#7
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

24Sep 2020 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET JMART 10 Sep 19:25 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
SET JMART 02 Sep 20:16 JMART กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 1
SET JMART 02 Sep 20:13 JMART กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 1
SET JMART 25 Aug 18:25 JMART การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
SET JMART 25 Aug 18:24 JMART การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
SEC JMART 18 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 1,800,000 หุ้นที่ราคา 13.38 บาท
SEC JMART 14 Aug 18:06 วันที่ 14/08/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 13.27 บาท
SET JMART 13 Aug 18:57 JMART การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET JMART 13 Aug 18:55 JMART คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET JMART 13 Aug 18:55 JMART สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET JMART 13 Aug 18:54 JMART งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SEC JMART 30 Jul 18:07 วันที่ 30/07/2563 นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 13.70 บาท
SEC JMART 10 Jul 18:07 วันที่ 09/07/2563 นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ขายหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 2,401 หุ้นที่ราคา 4.70 บาท
SEC JMART 10 Jul 18:07 วันที่ 09/07/2563 นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ขายหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 2,401 หุ้นที่ราคา 4.32 บาท
SET JMART 10 Jul 17:40 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET JMART 07 Jul 18:45 JMART เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SEC JMART 03 Jul 18:07 วันที่ 03/07/2563 นาย ดุสิต สุขุมวิทยา ขายหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 81,800 หุ้นที่ราคา 3.08 บาท
SET JMART 02 Jul 08:24 JMART สรุปข้อสนเทศ JMART-W4
SET JMART 02 Jul 08:24 JMART สรุปข้อสนเทศ JMART-W3
SET JMART 02 Jul 07:49 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
SET JMART 02 Jul 07:49 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
SET JMART 02 Jul 07:48 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
SET JMART 02 Jul 07:48 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
SET JMART 29 Jun 12:54 JMART แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
SET JMART 29 Jun 12:53 JMART แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
SET JMART 23 Jun 18:01 JMART แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET JMART 23 Jun 18:00 JMART แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SEC JMART 08 Jun 18:06 วันที่ 05/06/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 9.57 บาท
SET JMART 05 Jun 18:54 JMART แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
SEC JMART 05 Jun 18:06 วันที่ 04/06/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 9.63 บาท
SET JMART 05 Jun 08:39 JMART แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC JMART 03 Jun 18:06 วันที่ 02/06/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 9.22 บาท
SEC JMART 01 Jun 18:06 วันที่ 29/05/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 18,700,000 หุ้นที่ราคา 8.65 บาท
SEC JMART 01 Jun 18:06 วันที่ 01/06/2563 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 5,819,479 หุ้นที่ราคา 9.18 บาท
SET JMART 26 May 20:17 JMART มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
SEC JMART 26 May 18:06 วันที่ 25/05/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 205,300 หุ้นที่ราคา 8.15 บาท
SEC JMART 26 May 18:06 วันที่ 26/05/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 332,200 หุ้นที่ราคา 8.44 บาท
SET JMART 18 May 18:04 JMART แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
SET JMART 15 May 22:04 JMART การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
SET JMART 15 May 21:40 JMART คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET JMART 15 May 21:33 JMART สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET JMART 15 May 21:30 JMART งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET JMART 28 Apr 20:37 JMART สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
SET JMART 28 Apr 20:07 JMART การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)
SET JMART 23 Apr 19:21 JMART สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
SET JMART 23 Apr 19:20 JMART การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย
SET JMART 31 Mar 18:37 JMART การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET JMART 31 Mar 18:36 JMART การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และJMART-W4
SEC JMART 25 Mar 18:06 วันที่ 24/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 4.60 บาท
SET JMART 23 Mar 08:18 JMART แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การทำ Synergy ร่วมกันของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐเพื่อป้องกันการกระจายของไวรัส COVID-19 เรื่อง การปิดศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
SEC JMART 20 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 4.40 บาท
SET JMART 19 Mar 19:10 JMART แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
SET JMART 19 Mar 08:47 JMART แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC JMART 18 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 6.18 บาท
SEC JMART 17 Mar 18:05 วันที่ 16/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 5.01 บาท
SEC JMART 17 Mar 18:05 วันที่ 17/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 560,000 หุ้นที่ราคา 4.74 บาท
SEC JMART 13 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 6.18 บาท
SEC JMART 13 Mar 18:06 วันที่ 13/03/2563 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 4.81 บาท