JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

#254
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#238
ในสัปดาห์
#142
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET JMART 13 Nov 20:09 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าลงทุนในบริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัท เจ พีทูพี จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
SET JMART 13 Nov 20:09 JMART คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 2562
SET JMART 13 Nov 20:09 JMART สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET JMART 13 Nov 20:08 JMART งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET JMART 09 Oct 08:32 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
SET JMART 09 Oct 08:32 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
SET JMART 07 Oct 17:47 JMART แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
SET JMART 19 Sep 17:52 JMART ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
SET JMART 18 Sep 18:04 JMART แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
SEC JMART 18 Sep 18:03 วันที่ 17/09/2562 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 10.80 บาท
SET JMART 02 Sep 18:56 JMART แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท
SET JMART 23 Aug 00:17 VDO Opportunity Day : JMART
IAA JMART 22 Aug 10:03 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) - JMART
SET JMART 14 Aug 18:12 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 3)
SET JMART 13 Aug 18:06 JMART งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 44)
SET JMART 13 Aug 18:05 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 2)
SET JMART 13 Aug 09:28 JMART สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
SET JMART 13 Aug 09:15 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข)
SET JMART 13 Aug 08:37 JMART แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
SET JMART 13 Aug 08:36 JMART คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET JMART 13 Aug 08:35 JMART สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET JMART 13 Aug 08:34 JMART งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC JMART 16 Jul 09:37 วันที่ 18/06/2562 นาง ณัชชา นิธิศโสภณ ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 8.95 บาท
SEC JMART 16 Jul 09:37 วันที่ 26/06/2562 นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ขายหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 10.00 บาท
SEC JMART 01 Jul 17:37 วันที่ 26/06/2562 นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ขายหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 10.00 บาท
SET JMART 21 Jun 08:31 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
SET JMART 21 Jun 08:31 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
SEC JMART 18 Jun 18:08 วันที่ 18/06/2562 นาง ณัชชา นิธิศโสภณ ซื้อหุ้น เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 8.95 บาท
SET JMART 14 Jun 17:30 JMART แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย