LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

#188
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#262
ในสัปดาห์
#321
ในเดือน
บริการ / การแพทย์
การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) โดยใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลลาดพร้าว (2) ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา ดำเนินการโดยบจก. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (3) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการโดยบจก. ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย เพื่อให้บริการการสนับสนุนงานทางด้านเวชสถิติ งานด้านกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC LPH 13 Jul 18:07 วันที่ 09/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 5.01 บาท
SEC LPH 13 Jul 18:07 วันที่ 10/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 21,000 หุ้นที่ราคา 4.98 บาท
SEC LPH 09 Jul 18:32 วันที่ 07/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 4.96 บาท
BANGKOKBIZNEWS LPH 08 Jul 09:36  'อีเอ‘ ผนึก’ เน็กซ์  ปูทางขึ้นแท่นผู้นำตลาดอีวี
SEC LPH 07 Jul 18:08 วันที่ 02/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 4.91 บาท
SEC LPH 07 Jul 18:08 วันที่ 03/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.94 บาท
SEC LPH 02 Jul 18:07 วันที่ 30/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 4.91 บาท
SEC LPH 02 Jul 18:07 วันที่ 01/07/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 4.91 บาท
SEC LPH 30 Jun 18:07 วันที่ 29/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 65,000 หุ้นที่ราคา 4.92 บาท
SEC LPH 29 Jun 18:07 วันที่ 25/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 40,400 หุ้นที่ราคา 4.85 บาท
SEC LPH 29 Jun 18:07 วันที่ 26/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 19,600 หุ้นที่ราคา 4.90 บาท
SEC LPH 25 Jun 18:07 วันที่ 22/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.85 บาท
SEC LPH 25 Jun 18:07 วันที่ 23/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 39,000 หุ้นที่ราคา 4.89 บาท
SEC LPH 25 Jun 18:07 วันที่ 24/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 75,000 หุ้นที่ราคา 4.95 บาท
SEC LPH 22 Jun 18:07 วันที่ 19/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 21,000 หุ้นที่ราคา 4.77 บาท
SEC LPH 19 Jun 18:07 วันที่ 17/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 25,100 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC LPH 19 Jun 18:07 วันที่ 18/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 15,400 หุ้นที่ราคา 4.70 บาท
BANGKOKBIZNEWS LPH 17 Jun 16:05 "Healthcare" sector (17 มิ.ย.63)
SEC LPH 16 Jun 18:07 วันที่ 15/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 109,900 หุ้นที่ราคา 4.54 บาท
SEC LPH 15 Jun 18:06 วันที่ 12/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 111,000 หุ้นที่ราคา 4.49 บาท
SEC LPH 12 Jun 18:07 วันที่ 10/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 18,500 หุ้นที่ราคา 4.54 บาท
SEC LPH 12 Jun 18:07 วันที่ 11/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 40,040 หุ้นที่ราคา 4.58 บาท
SEC LPH 11 Jun 18:06 วันที่ 11/06/2563 รองศาตราจารย์ วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ขายหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 63,000 หุ้นที่ราคา 4.62 บาท
SEC LPH 09 Jun 18:32 วันที่ 05/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 4.46 บาท
SEC LPH 09 Jun 18:32 วันที่ 08/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.50 บาท
SEC LPH 08 Jun 18:06 วันที่ 05/06/2563 รองศาตราจารย์ วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ขายหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 47,100 หุ้นที่ราคา 4.48 บาท
SEC LPH 05 Jun 18:06 วันที่ 04/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.48 บาท
SEC LPH 04 Jun 18:06 วันที่ 02/06/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.36 บาท
THUNHOON LPH 26 May 08:47 SET LPH กำไรแกร่งเป้า 5.7บ. ไฮซีซันดันครึ่งหลังแจ่ม
BANGKOKBIZNEWS LPH 22 May 09:36 'อีเอ' เพิ่มงบลงทุน 5 พันล้าน ต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 22 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 21 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 20 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
MANAGER LPH 19 May 14:06 บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยปรับขึ้นได้จำกัด หลังกำไร บจ. ต่ำกว่าคาด - ติดลบ 58% เมื่อเทียบปีก่อน
THUNHOON LPH 19 May 12:32 SET บจ. Q1/63 กำไรรวม 1.09 แสนล. ลดลง 58%, เปิดชื่อหุ้นเก็งเข้า SET 50/SET 100
BANGKOKBIZNEWS LPH 19 May 12:32 บล.ทิสโก้ เผย กำไรบจ.โค้งแรกวูบ58% แตะ1.09 แสนล้าน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 19 May 12:31 หุ้น-การเงิน บล.ทิสโก้ มองหุ้นไทยระยะสั้นมี upside จำกัด ให้กรอบ 1,270 -1,330 จุด หลังปรับลดเป้ากำไรบจ.ปี... 11:51น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเครา
ThaiPR.net LPH 19 May 12:31 หุ้น-การเงิน บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยปรับขึ้นได้จำกัด หลังกำไร บจ. ต่ำกว่าคาด - ติดลบ 58%... 12:09น. –ThaiPR.net บล.ทิสโก้เปิดตัวเลขกำไรไตรมาส 1/2563 รวม 1.09 แสนล้านบาท ลดลง 58% เมื่อเทียบกับปีก่อน ชี้รา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 19 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 13 ก.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 8:39 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
THAIVI LPH 18 May 23:59 LPH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 18 May 19:05 หุ้น-การเงิน LPH เผยกำไร Q1/63 โตดีตามผู้ใช้บริการเพิ่ม คงเป้าทั้งปีรายได้โตแม้คาด Q2/63 รับพิษโควิด... 18:03น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพยาบาลล
HOI LPH 18 May 16:32 LPH คงเป้ารายได้เติบโต 20-25% จากผู้ป่วยจ่ายเงินสดมีทิศทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดี วัน/เวลา: 18 พ.ค. 2563 / 15:21:59 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: LPH
KAOHOON LPH 18 May 15:32 LPH มั่นใจผลงานปี 63 โต 20-25% รับแผนบริหารต้นทุน-รายได้ประกันสังคมหนุน
TWITTER LPH 18 May 15:22 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : LPH มั่นใจผลงานปี 63 โต 20-25% รับแผนบริหารต้นทุน-รายได้ประกันสังคมหนุน - https://t.co/2LvjXzCQRT https://t.co/AORMTaKBi7
EFIN LPH 18 May 15:07 LPH คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25% งบ Q1/63 กำไร 42 ลบ.โต 20.79%
ThaiPR.net LPH 18 May 15:05 หุ้น-การเงิน LPH บุ๊คงบ Q1/63 รายได้อยู่ที่เกือบ 425 ลบ. ส่วนกำไรโต 20% ลูกค้าเงินสดเพิ่ม - รายได้ปกส.หนุน... 14:34น. –ThaiPR.net LPH ประกาศงบไตรมาสแรกปี 63 รายได้โตอยู่ที่ 424.91 ลบ. กำไรสุทธิ 42.84
MITIHOON LPH 18 May 14:32 LPH บุ๊คงบ Q1/63 รายได้อยู่ที่เกือบ 425 ลบ. ส่วนกำไรโต 20% ลูกค้าเงินสดเพิ่ม &#...
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 15 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2563 08:39น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
SET LPH 14 May 17:07 LPH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขครั้งที่ 2)
SET LPH 14 May 13:27 LPH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขครั้งที่ 1)
KAOHOON LPH 14 May 10:32 LPH รายได้รักษาพยาบาล-บริการพุ่ง! หนุนกำไร Q1/63 โต 21% มาที่ 42.84 ลบ.
TWITTER LPH 14 May 10:29 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : LPH รายได้รักษาพยาบาล-บริการพุ่ง! หนุนกำไร Q1/63 โต 21% มาที่ 42.84 ลบ.       - https://t.co/Y3y73rF7iP https://t.co/nfTqOnVse0
IAA LPH 14 May 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) - LPH
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 14 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2563 08:31น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
HOI LPH 14 May 08:48 LPH เผยงบรวมไตรมาส1/63 กำไร 42.84 ลบ. เทียบกับไตรมาส1/62 กำไร 35.46 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2563 / 07:41:33 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: LPH
THAIVI LPH 13 May 23:59 LPH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET LPH 13 May 21:03 LPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET LPH 13 May 21:03 LPH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET LPH 13 May 21:02 LPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET LPH 13 May 19:14 LPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET LPH 13 May 19:14 LPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET LPH 13 May 19:14 LPH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET LPH 12 May 17:03 LPH การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
THUNHOON LPH 12 May 10:06 SET LPHแย้มผลงานQ2ฟื้น โควิดคลี่คลาย-เป้า5.70บ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 12 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2563 08:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.145 บาท (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 13:23 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลัง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 11 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
S2T LPH 08 May 16:32 ผู้ถือหุ้น LPH มีมติ จ่ายปันผลระหว่างกาล อีก 0.050 บ. /หุ้น... 1
HOI LPH 08 May 16:32 LPH ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผถห. มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 0.050 บ. /หุ้น วัน/เวลา: 8 พ.ค. 2563 / 15:23:13 ที่มา: HOI
KAOHOON LPH 08 May 16:06 LPH ยืนยันปันผล 0.050 บ. /หุ้น เคาะจ่าย 5 พ.ค.นี้
TWITTER LPH 08 May 16:02 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : LPH ยืนยันปันผล 0.050 บ. /หุ้น เคาะจ่าย 5 พ.ค.นี้ - https://t.co/YITl0tr0F6 https://t.co/gDmQwyRFlo
EFIN LPH 08 May 15:33 LPH ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.050 บ./หุ้น
STOCKFOCUS LPH 08 May 15:33 LPH ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผถห. มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 0.050 บ. /หุ้น พฤษภาคม 8, 2020พฤษภาคม 8, 2020stock Focus02News
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 08 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 07 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
BANGKOKBIZNEWS LPH 30 Apr 07:05 ‘กลุ่มรพ.’ป่วยพิษโควิด ‘บำรุงราษฎร์’ กำไรโค้งแรกทรุด 29% ลูกค้านอกหาย
SET LPH 29 Apr 08:36 LPH มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 27 Apr 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 27 เม.ย.63 08:18น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
THUNHOON LPH 23 Apr 18:07 ดักเก็บหุ้น LPH ก่อนขึ้น XD 30 เม.ย นี้ รับปันผล 0.05 บ./หุ้น
HOI LPH 23 Apr 14:07 ดักเก็บหุ้น LPH ก่อนขึ้น XD 30 เม.ย นี้ รับปันผล 0.05 บาท/หุ้น วัน/เวลา: 23 เม.ย. 2563 / 13:01:12 ที่มา: HOI
ThaiPR.net LPH 23 Apr 13:31 หุ้น-การเงิน Gossip News: ดักเก็บหุ้น LPH ก่อนขึ้น XD 30 เม.ย นี้ รับปันผล 0.05... 13:21น. –ThaiPR.net เรียกได้ว่า เป็นอีกหุ้นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยสูง พื้นฐานดี สำหรับ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ
EFIN LPH 23 Apr 12:33 Gossip : ดักเก็บหุ้น LPH ก่อนขึ้น XD 30 เม.ยนี้ รับปันผล 0.05 บาท/หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 20 Apr 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 20 เม.ย.63 08:38น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
BANGKOKBIZNEWS LPH 17 Apr 14:31 LPH - ถือ
THUNHOON LPH 14 Apr 10:06 SET LPHประกันสังคม.หนุนพอร์ต- ยอดบริการพุ่ง-งบQ1แจ่ม
SEC LPH 13 Apr 18:07 วันที่ 09/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.30 บาท
SEC LPH 13 Apr 18:07 วันที่ 10/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 13 Apr 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 13 เม.ย.63 08:48น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SEC LPH 10 Apr 18:07 วันที่ 08/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.25 บาท
SEC LPH 07 Apr 18:06 วันที่ 02/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 3.13 บาท
SEC LPH 07 Apr 18:06 วันที่ 03/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.16 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 07 Apr 10:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 7 เม.ย.63 08:50น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะ
KAOHOON LPH 04 Apr 11:05 The Pain of Hospital Stocks
SEC LPH 02 Apr 18:06 วันที่ 01/04/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 3.08 บาท
SEC LPH 01 Apr 18:06 วันที่ 30/03/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 49,100 หุ้นที่ราคา 3.06 บาท
SEC LPH 01 Apr 18:06 วันที่ 31/03/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 22,100 หุ้นที่ราคา 3.09 บาท
SET LPH 01 Apr 17:15 LPH การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 อยู่ในช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
SET LPH 01 Apr 17:15 LPH แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SEC LPH 30 Mar 18:07 วันที่ 22/03/2563 นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 3.00 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) LPH 30 Mar 12:31 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 30 มี.ค.63 11:37น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SEC LPH 27 Mar 18:07 วันที่ 26/03/2563 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ซื้อหุ้น โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) จำนวน 25,000 หุ้นที่ราคา 3.04 บาท