MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#11
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#18
ในสัปดาห์
#7
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Jun 2020 XR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC MINT 02 Jun 18:06 วันที่ 02/06/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 31,000 หุ้นที่ราคา 19.50 บาท
SET MINT 01 Jun 17:38 MINT แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
SET MINT 29 May 17:07 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 1.1
SET MINT 29 May 12:59 MINT แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET MINT 20 May 19:18 MINT แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
SEC MINT 20 May 18:06 วันที่ 20/05/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 57,000 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC MINT 20 May 18:06 วันที่ 20/05/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 1.67 บาท
SET MINT 19 May 17:26 MINT กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (RO) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และวาระอื่นๆ (แก้ไข)
SET MINT 19 May 17:15 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 1
IAA MINT 19 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
IAA MINT 19 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 18 May 21:50 MINT กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (RO) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
IAA MINT 18 May 11:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
IAA MINT 18 May 10:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 15 May 21:49 MINT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) แก้ไข
SET MINT 15 May 20:39 MINT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET MINT 15 May 20:39 MINT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET MINT 15 May 20:37 MINT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MINT 15 May 18:52 MINT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5)
IAA MINT 14 May 11:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 28 Apr 08:51 MINT แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W6 เดือนพฤษภาคม 2563
SET MINT 22 Apr 19:08 MINT ผลการทำคำเสนอซื้อหุ้น BTG โดย BTG Holding
SEC MINT 15 Apr 18:07 วันที่ 13/04/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 20.10 บาท
SEC MINT 15 Apr 18:07 วันที่ 13/04/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 102,074 หุ้นที่ราคา 1.38 บาท
SEC MINT 15 Apr 18:07 วันที่ 13/04/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 265,070 หุ้นที่ราคา 1.38 บาท
SEC MINT 15 Apr 18:07 วันที่ 14/04/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 22.40 บาท
SEC MINT 14 Apr 18:06 วันที่ 13/04/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 159,682 หุ้นที่ราคา 1.39 บาท
SEC MINT 14 Apr 18:06 วันที่ 13/04/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 1.37 บาท
SEC MINT 14 Apr 18:06 วันที่ 13/04/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 56 หุ้นที่ราคา 1.39 บาท
SET MINT 03 Apr 18:19 MINT เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีกครั้ง (แก้ไขหัวข้อข่าว)
SET MINT 03 Apr 17:02 MINT เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC MINT 27 Mar 18:07 วันที่ 24/03/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 13.80 บาท
SEC MINT 27 Mar 18:07 วันที่ 25/03/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 14.00 บาท
SEC MINT 24 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย อานิล ธาดานี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา 14.50 บาท
SEC MINT 24 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย อานิล ธาดานี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา 15.89 บาท
SEC MINT 23 Mar 18:06 วันที่ 18/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 2,550,000 หุ้นที่ราคา 16.14 บาท
SET MINT 23 Mar 13:16 MINT การแจ้งผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
SET MINT 23 Mar 12:46 MINT การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
IAA MINT 23 Mar 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 23 Mar 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
SEC MINT 20 Mar 18:06 วันที่ 17/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 6,000,000 หุ้นที่ราคา 18.38 บาท
SEC MINT 19 Mar 18:06 วันที่ 18/03/2563 นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 16.63 บาท
SEC MINT 19 Mar 18:06 วันที่ 16/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 5,105,000 หุ้นที่ราคา 20.26 บาท
SEC MINT 18 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,600 หุ้นที่ราคา 25.50 บาท
SEC MINT 18 Mar 18:06 วันที่ 09/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 6,700,000 หุ้นที่ราคา 27.18 บาท
SEC MINT 17 Mar 18:05 วันที่ 12/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 2,690,000 หุ้นที่ราคา 23.38 บาท
SEC MINT 12 Mar 18:07 วันที่ 12/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,600 หุ้นที่ราคา 25.50 บาท
SEC MINT 12 Mar 18:07 วันที่ 09/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 6,700,000 หุ้นที่ราคา 27.18 บาท
SEC MINT 11 Mar 18:05 วันที่ 09/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,200 หุ้นที่ราคา 27.00 บาท
SEC MINT 11 Mar 18:05 วันที่ 06/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,000,000 หุ้นที่ราคา 28.55 บาท
SEC MINT 10 Mar 18:05 วันที่ 05/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 5,800,000 หุ้นที่ราคา 28.96 บาท
SEC MINT 09 Mar 18:06 วันที่ 04/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,550,000 หุ้นที่ราคา 29.06 บาท
SET MINT 09 Mar 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
SEC MINT 06 Mar 18:06 วันที่ 06/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,000 หุ้นที่ราคา 28.25 บาท
SEC MINT 06 Mar 18:06 วันที่ 03/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 4,500,000 หุ้นที่ราคา 29.00 บาท
SEC MINT 06 Mar 18:06 วันที่ 05/03/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 29.50 บาท
SEC MINT 05 Mar 18:05 วันที่ 02/03/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 4,040,000 หุ้นที่ราคา 28.02 บาท
SET MINT 05 Mar 08:13 MINT แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย (Spoonful, Spoonful TH)
SEC MINT 04 Mar 18:06 วันที่ 02/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,200 หุ้นที่ราคา 28.00 บาท
SEC MINT 04 Mar 18:06 วันที่ 03/03/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 6,900 หุ้นที่ราคา 29.00 บาท
SET MINT 21 Feb 08:08 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
SET MINT 21 Feb 08:08 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
SET MINT 17 Feb 18:14 MINT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5) (แก้ไขวันใช้สิทธิ)
SET MINT 17 Feb 17:33 MINT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5)
SET MINT 30 Jan 19:28 MINT แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ MINT-W6 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
SEC MINT 27 Jan 18:06 วันที่ 22/01/2563 นาย อานิล ธาดานี่ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 2,500,000 หุ้นที่ราคา 2.70 บาท
SEC MINT 24 Jan 18:05 วันที่ 23/01/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 16,000 หุ้นที่ราคา 32.50 บาท
IAA MINT 24 Jan 10:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SEC MINT 23 Jan 18:06 วันที่ 22/01/2563 นาย ไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 22,000 หุ้นที่ราคา 31.50 บาท
SEC MINT 22 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 32.88 บาท
SET MINT 17 Jan 17:40 MINT แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC MINT 08 Jan 18:06 วันที่ 08/01/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 305,200 หุ้นที่ราคา 33.55 บาท
SET MINT 08 Jan 17:19 MINT แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
SEC MINT 07 Jan 18:06 วันที่ 06/01/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 194,800 หุ้นที่ราคา 33.75 บาท
SEC MINT 20 Dec 18:03 วันที่ 19/12/2562 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 96,600 หุ้นที่ราคา 35.25 บาท
SEC MINT 19 Dec 18:03 วันที่ 18/12/2562 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 35.25 บาท
IAA MINT 12 Dec 18:03 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SEC MINT 28 Nov 18:03 วันที่ 27/11/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.66 บาท
SET MINT 28 Nov 08:47 MINT การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (S&S) และกิจการร่วมค้า (Lagoon)
SET MINT 27 Nov 08:07 MINT การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
SEC MINT 22 Nov 18:03 วันที่ 21/11/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 32,400 หุ้นที่ราคา 3.42 บาท
SEC MINT 21 Nov 18:04 วันที่ 19/11/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 20,900 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC MINT 21 Nov 18:04 วันที่ 20/11/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 46,700 หุ้นที่ราคา 3.42 บาท
SET MINT 21 Nov 07:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
SET MINT 21 Nov 07:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
IAA MINT 19 Nov 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
IAA MINT 19 Nov 11:02 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT