MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#492
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#352
ในสัปดาห์
#540
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET MSC 10 Aug 18:38 MSC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET MSC 10 Aug 18:37 MSC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET MSC 10 Aug 18:36 MSC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MSC 10 Aug 17:48 MSC แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
SET MSC 15 May 20:07 MSC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET MSC 15 May 19:36 MSC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET MSC 15 May 19:35 MSC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET MSC 15 May 19:33 MSC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MSC 02 Apr 17:09 MSC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET MSC 18 Mar 17:29 MSC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET MSC 13 Mar 12:30 MSC แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET MSC 03 Mar 17:29 MSC การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็ปไซต์ของบริษัท
SET MSC 28 Jan 17:15 MSC แจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท