OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

#576
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#515
ในสัปดาห์
#539
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, KMA Professional, Sungrace, Shiseiso Professional, BSC Hair Care, Guy Laroche, Gunze, Ritmuler

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OCC 13 May 17:03 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 13 May 17:02 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET OCC 13 May 17:02 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OCC 07 May 17:04 OCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET OCC 02 May 12:56 OCC แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ปี 2562
SET OCC 22 Apr 17:17 OCC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OCC 28 Mar 17:12 OCC วันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)
SET OCC 18 Mar 17:10 OCC แจ้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ปี 2562
SET OCC 06 Mar 13:13 OCC การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
SET OCC 05 Mar 17:04 OCC การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET OCC 26 Feb 17:09 OCC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET OCC 26 Feb 17:09 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET OCC 26 Feb 17:08 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET OCC 24 Dec 12:37 OCC วันหยุดประจำปี 2562
SET OCC 18 Dec 17:18 OCC สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET OCC 29 Nov 08:41 OCC เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
SET OCC 12 Nov 17:06 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 12 Nov 17:05 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
SET OCC 25 Oct 17:06 OCC อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
SET OCC 18 Oct 08:00 OCC อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET OCC 14 Aug 12:32 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET OCC 14 Aug 12:32 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 15 May 12:45 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET OCC 15 May 12:45 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET OCC 15 May 12:45 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 15 May 12:44 OCC การทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET OCC 15 May 12:44 OCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET OCC 03 May 17:09 OCC แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ปี 2561
SET OCC 23 Apr 17:03 OCC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OCC 20 Mar 17:14 OCC แจ้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ปี 2561
SET OCC 08 Mar 08:41 OCC การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET OCC 26 Feb 17:02 OCC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET OCC 26 Feb 17:02 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET OCC 21 Dec 08:25 OCC อนุมัติการขายที่ดิน
SET OCC 12 Dec 12:35 OCC วันหยุดประจำปี 2561