OCEAN : บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)

#628
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#468
ในสัปดาห์
#207
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / MAI
นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OCEAN 20 Aug 12:51 OCEAN ชี ้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และราคาในการเข้าลงทุนซือ้ หุ้น วี 81
SET OCEAN 13 Aug 19:18 OCEAN แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
SET OCEAN 09 Aug 08:39 OCEAN แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย
SET OCEAN 30 Jul 20:06 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OCEAN 30 Jul 18:12 OCEAN แจ้งการลาออกของกรรมการ
SET OCEAN 30 Jul 18:11 OCEAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OCEAN 30 Jul 18:09 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OCEAN 30 Jul 18:07 OCEAN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCEAN 03 Jul 17:51 OCEAN แจ้งการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น (MOU) และการชำระเงินมัดจำ
SET OCEAN 01 Jul 18:12 OCEAN แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
SET OCEAN 01 Jul 17:55 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
SET OCEAN 08 May 17:25 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน ประจำปี 2562 เปลี่ยนแปลงอัตราเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไข 1)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน ประจำปี 2562 เปลี่ยนแปลงอัตราเกินกว่าร้อยละ 20
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก และ ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
SET OCEAN 02 May 17:04 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)(แก้ไขครั้งที่2)
SET OCEAN 29 Apr 21:53 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)(แก้ไขครั้งที่1)
SET OCEAN 29 Apr 12:56 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)
SET OCEAN 12 Apr 08:30 OCEAN การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET OCEAN 05 Apr 17:02 OCEAN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OCEAN 13 Mar 17:30 OCEAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
SET OCEAN 08 Mar 17:42 mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET OCEAN 04 Mar 18:28 OCEAN แจ้งจดทะเบียนบริษัทย่อย (แก้ไข 1)
SET OCEAN 04 Mar 12:45 OCEAN แจ้งจดทะเบียนบริษัทย่อย
SET OCEAN 01 Mar 13:21 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าอัตราร้อยละ 20 (แก้ไข 1)
SET OCEAN 01 Mar 13:21 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าอัตราร้อยละ 20 (แก้ไข 1)
SET OCEAN 27 Feb 12:54 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ แต่งตั้งผู้บริหาร CFO เลขานุการบริษัท (แก้ไข Template)
SET OCEAN 27 Feb 12:40 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET OCEAN 27 Feb 12:39 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าอัตราร้อยละ 20
SET OCEAN 27 Feb 12:39 OCEAN งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET OCEAN 27 Feb 12:39 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ แต่งตั้งผู้บริหาร CFO เลขานุการบริษัท
SET OCEAN 27 Feb 08:08 OCEAN สรุปข้อสนเทศ
SET OCEAN 27 Feb 07:45 mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OCEAN-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
SET OCEAN 27 Feb 07:45 mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OCEAN-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
SET OCEAN 14 Feb 13:37 OCEAN แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข 1)
SET OCEAN 14 Feb 13:18 OCEAN แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET OCEAN 13 Feb 08:33 OCEAN นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3)
SET OCEAN 12 Feb 18:01 OCEAN จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท