OCEAN : บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)

#95
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#303
ในสัปดาห์
#232
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / MAI
นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OCEAN 13 Nov 19:31 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก
SET OCEAN 13 Nov 18:01 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
SET OCEAN 13 Nov 17:51 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET OCEAN 13 Nov 17:50 OCEAN งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCEAN 13 Nov 17:47 OCEAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OCEAN 30 Oct 17:31 OCEAN เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่
SET OCEAN 16 Oct 08:40 OCEAN การหยุดประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ก็อกน้าและอุปกรณ์ประปา และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
SET OCEAN 16 Sep 13:14 OCEAN แจ้งการเกษียณอายุของผู้บริหาร
SET OCEAN 20 Aug 12:51 OCEAN ชี ้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และราคาในการเข้าลงทุนซือ้ หุ้น วี 81
SET OCEAN 13 Aug 19:18 OCEAN แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
SET OCEAN 09 Aug 08:39 OCEAN แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย
SET OCEAN 30 Jul 20:06 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OCEAN 30 Jul 18:12 OCEAN แจ้งการลาออกของกรรมการ
SET OCEAN 30 Jul 18:11 OCEAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OCEAN 30 Jul 18:09 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OCEAN 30 Jul 18:07 OCEAN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCEAN 03 Jul 17:51 OCEAN แจ้งการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น (MOU) และการชำระเงินมัดจำ
SET OCEAN 01 Jul 18:12 OCEAN แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
SET OCEAN 01 Jul 17:55 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
SET OCEAN 08 May 17:25 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน ประจำปี 2562 เปลี่ยนแปลงอัตราเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไข 1)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน ประจำปี 2562 เปลี่ยนแปลงอัตราเกินกว่าร้อยละ 20
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCEAN 08 May 13:11 OCEAN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก และ ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
SET OCEAN 02 May 17:04 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)(แก้ไขครั้งที่2)
SET OCEAN 29 Apr 21:53 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)(แก้ไขครั้งที่1)
SET OCEAN 29 Apr 12:56 OCEAN แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทโอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด(มหาชน)