Favorite UnFavorite Please Login

PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
158
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG 3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ำเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการน้ำมัน PT และการบริหารสินค้าคงคลัง 4. ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภค 5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ 6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ทั้งนี้ 8. ธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

หุ้นเด่นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top