PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

#10
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#38
ในสัปดาห์
#51
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 6) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า PT Maxnitron การให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC PTG 20 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 18.30 บาท
SEC PTG 20 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 18.00 บาท
SET PTG 20 Sep 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
IAA PTG 12 Sep 16:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SET PTG 28 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : PTG
SEC PTG 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 20.80 บาท
SEC PTG 23 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 20.60 บาท
IAA PTG 22 Aug 10:03 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SEC PTG 20 Aug 18:03 วันที่ 20/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 19.83 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 19.20 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 18.95 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 18.80 บาท
SEC PTG 14 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 18.95 บาท
SET PTG 13 Aug 19:52 PTG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTG 13 Aug 19:52 PTG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTG 13 Aug 19:51 PTG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC PTG 12 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 20.00 บาท
SEC PTG 28 Jun 18:07 วันที่ 27/06/2562 นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 19.60 บาท
SET PTG 27 Jun 18:54 PTG แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET PTG 06 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : PTG
SEC PTG 31 May 18:05 วันที่ 30/05/2562 นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 108,000 หุ้นที่ราคา 16.10 บาท
SET PTG 29 May 00:14 VDO Opportunity Day : PTG
SET PTG 23 May 07:51 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
IAA PTG 22 May 09:07 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SET PTG 14 May 19:58 PTG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTG 14 May 19:50 PTG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTG 14 May 19:50 PTG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTG 30 Apr 18:55 PTG การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET PTG 23 Apr 18:25 PTG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PTG 19 Apr 19:41 PTG แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SEC PTG 03 Apr 18:08 วันที่ 02/04/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 600,000 หุ้นที่ราคา 10.20 บาท
SEC PTG 03 Apr 18:08 วันที่ 03/04/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 600,000 หุ้นที่ราคา 10.30 บาท
SET PTG 22 Mar 00:12 VDO Opportunity Day : PTG
SET PTG 19 Mar 08:46 PTG อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม (แก้ไขหัวข้อข่าวและรายละเอียด)
SET PTG 19 Mar 06:17 VDO Opportunity Day : PTG
SET PTG 18 Mar 21:46 PTG การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET PTG 15 Mar 19:40 PTG อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SEC PTG 15 Mar 18:35 วันที่ 13/03/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 10.30 บาท
SEC PTG 08 Mar 20:59 วันที่ 08/03/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 10.60 บาท