PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

#136
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#45
ในสัปดาห์
#69
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 6) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า PT Maxnitron การให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC PTG 21 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 14.50 บาท
SET PTG 23 Dec 19:48 PTG แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
SEC PTG 27 Nov 18:03 วันที่ 25/11/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 19.80 บาท
SET PTG 25 Nov 21:33 PTG กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
IAA PTG 20 Nov 10:02 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SET PTG 12 Nov 19:33 PTG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET PTG 12 Nov 19:32 PTG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET PTG 12 Nov 19:32 PTG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTG 06 Nov 06:59 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
SET PTG 04 Nov 06:58 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
SET PTG 01 Nov 20:46 PTG แจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
SET PTG 31 Oct 08:54 PTG ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
SET PTG 30 Oct 08:30 PTG แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการร่วมลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
SET PTG 30 Sep 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562
SEC PTG 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 17.40 บาท
SEC PTG 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 17.40 บาท
SEC PTG 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC PTG 23 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC PTG 20 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 18.30 บาท
SEC PTG 20 Sep 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย มาโนช รุ่งรัตนไชย ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 18.00 บาท
SET PTG 20 Sep 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
IAA PTG 12 Sep 16:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SET PTG 28 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : PTG
SEC PTG 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 20.80 บาท
SEC PTG 23 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 20.60 บาท
IAA PTG 22 Aug 10:03 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - PTG
SEC PTG 20 Aug 18:03 วันที่ 20/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 19.83 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ขายหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 19.20 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 18.95 บาท
SEC PTG 19 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 18.80 บาท
SEC PTG 14 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว สุภาพันธ์ มหาสารกุล ซื้อหุ้น พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 18.95 บาท
SET PTG 13 Aug 19:52 PTG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTG 13 Aug 19:52 PTG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTG 13 Aug 19:51 PTG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)