PG : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

#221
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#411
ในสัปดาห์
#591
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) เช่น Arrow Elle BSC Felix Buhler Mizuno Lecoq และ เครื่องแบบชุด Uniform

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC PG 17 Sep 18:03 วันที่ 17/09/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 10,700 หุ้นที่ราคา 5.51 บาท
SEC PG 30 Aug 18:03 วันที่ 30/08/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 11,900 หุ้นที่ราคา 5.68 บาท
SET PG 14 Aug 19:47 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PG 14 Aug 17:11 PG ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PG 14 Aug 17:10 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET PG 14 Aug 17:09 PG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC PG 20 Jun 18:09 วันที่ 20/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 8,200 หุ้นที่ราคา 6.08 บาท
SEC PG 18 Jun 18:08 วันที่ 18/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 5.70 บาท
SEC PG 17 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 6,100 หุ้นที่ราคา 5.92 บาท
SEC PG 07 Jun 18:07 วันที่ 07/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 19,100 หุ้นที่ราคา 5.85 บาท
SET PG 10 May 17:29 PG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PG 10 May 17:28 PG มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
SET PG 10 May 17:28 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PG 10 May 17:26 PG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PG 10 May 17:26 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET PG 02 May 17:20 PG การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET PG 23 Apr 17:23 PG มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PG 22 Mar 17:29 PG การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2562