PG : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

#336
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#499
ในสัปดาห์
#561
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) เช่น Arrow Elle BSC Felix Buhler Mizuno Lecoq และ เครื่องแบบชุด Uniform

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC PG 20 Jun 18:09 วันที่ 20/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 8,200 หุ้นที่ราคา 6.08 บาท
SEC PG 18 Jun 18:08 วันที่ 18/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 5.70 บาท
SEC PG 17 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 6,100 หุ้นที่ราคา 5.92 บาท
SEC PG 07 Jun 18:07 วันที่ 07/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) จำนวน 19,100 หุ้นที่ราคา 5.85 บาท
SET PG 10 May 17:29 PG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PG 10 May 17:28 PG มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
SET PG 10 May 17:28 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PG 10 May 17:26 PG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PG 10 May 17:26 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET PG 02 May 17:20 PG การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET PG 23 Apr 17:23 PG มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PG 22 Mar 17:29 PG การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2562
SET PG 27 Feb 13:21 PG งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32)
SET PG 26 Feb 17:21 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PG 26 Feb 17:19 PG งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PG 26 Feb 17:17 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET PG 26 Feb 17:16 PG การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
SET PG 21 Dec 18:05 PG รายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET PG 21 Dec 18:04 PG การขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะเอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET PG 17 Dec 17:35 PG แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2562
SET PG 12 Nov 17:33 PG การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET PG 09 Nov 17:21 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PG 09 Nov 17:21 PG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PG 09 Nov 17:20 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
SET PG 31 Aug 08:58 ECL สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Group Co.,Ltd.(PG)
SET PG 10 Aug 17:34 PG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PG 10 Aug 17:33 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET PG 10 Aug 17:32 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET PG 22 May 17:26 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET PG 14 May 18:08 PG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PG 14 May 18:04 PG มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
SET PG 14 May 17:57 PG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PG 14 May 17:55 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET PG 07 May 17:32 PG การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET PG 24 Apr 17:43 PG มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PG 23 Mar 17:43 PG การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
SET PG 26 Feb 18:41 PG งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PG 26 Feb 18:41 PG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET PG 26 Feb 18:40 PG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET PG 26 Feb 18:40 PG การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
SET PG 27 Dec 17:32 PG รายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET PG 27 Dec 17:32 PG ประกาศวันหยุดประเพณีประจำปี 2561
SET PG 18 Dec 08:46 PG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560