RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

#294
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#182
ในสัปดาห์
#256
ในเดือน
บริการ / การแพทย์
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

24Aug 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET RPH 10 Aug 07:08 RPH แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET RPH 10 Aug 07:07 RPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET RPH 10 Aug 07:07 RPH สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET RPH 10 Aug 07:06 RPH งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SEC RPH 22 Jun 18:07 วันที่ 22/06/2563 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 5.25 บาท
SEC RPH 16 Jun 18:07 วันที่ 16/06/2563 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
SEC RPH 12 May 18:07 วันที่ 12/05/2563 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 5,200 หุ้นที่ราคา 5.25 บาท
SET RPH 12 May 08:32 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET RPH 11 May 08:24 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET RPH 11 May 07:21 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET RPH 11 May 07:20 RPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET RPH 11 May 07:19 RPH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET RPH 05 May 18:31 RPH การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และภาพบรรยากาศการประชุม
SET RPH 23 Apr 17:30 RPH มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET RPH 13 Apr 17:46 RPH แจ้งนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SEC RPH 31 Mar 18:06 วันที่ 30/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 4.64 บาท
SEC RPH 23 Mar 18:06 วันที่ 23/03/2563 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 3,200 หุ้นที่ราคา 4.82 บาท
SET RPH 23 Mar 07:33 RPH การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SEC RPH 17 Mar 18:05 วันที่ 16/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 73,000 หุ้นที่ราคา 4.98 บาท
SEC RPH 17 Mar 18:05 วันที่ 16/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 45,000 หุ้นที่ราคา 4.97 บาท
SEC RPH 09 Mar 18:06 วันที่ 06/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 49,200 หุ้นที่ราคา 5.86 บาท
SEC RPH 05 Mar 18:05 วันที่ 04/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 5.83 บาท
SEC RPH 05 Mar 18:05 วันที่ 04/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 5.80 บาท
SEC RPH 04 Mar 18:06 วันที่ 03/03/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 5.98 บาท
SEC RPH 28 Feb 18:06 วันที่ 27/02/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 23,200 หุ้นที่ราคา 5.99 บาท
SEC RPH 27 Feb 18:06 วันที่ 26/02/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 76,000 หุ้นที่ราคา 5.98 บาท
SEC RPH 26 Feb 18:06 วันที่ 25/02/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 70,000 หุ้นที่ราคา 6.27 บาท