RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

#41
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#226
ในสัปดาห์
#170
ในเดือน
บริการ / การแพทย์
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC RPH 15 Jan 18:05 วันที่ 14/01/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 3,700 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
SEC RPH 15 Jan 18:05 วันที่ 15/01/2563 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 1,800 หุ้นที่ราคา 6.55 บาท
SEC RPH 14 Jan 18:05 วันที่ 13/01/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.45 บาท
SEC RPH 07 Jan 18:06 วันที่ 06/01/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 6.45 บาท
SEC RPH 06 Jan 18:06 วันที่ 06/01/2563 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 33,600 หุ้นที่ราคา 6.54 บาท
SEC RPH 30 Dec 18:06 วันที่ 13/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.60 บาท
SEC RPH 30 Dec 18:06 วันที่ 16/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.58 บาท
SEC RPH 25 Dec 18:03 วันที่ 18/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 6.60 บาท
SEC RPH 17 Dec 18:03 วันที่ 16/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.58 บาท
SEC RPH 16 Dec 18:03 วันที่ 13/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.60 บาท
SEC RPH 13 Dec 18:03 วันที่ 12/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 6.51 บาท
SEC RPH 11 Dec 18:03 วันที่ 09/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
SEC RPH 11 Dec 18:03 วันที่ 11/12/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 23,300 หุ้นที่ราคา 6.47 บาท
SET RPH 14 Nov 17:09 RPH การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC RPH 08 Nov 18:02 วันที่ 08/11/2562 ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 7.40 บาท
SET RPH 07 Nov 17:02 RPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET RPH 07 Nov 17:02 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET RPH 07 Nov 17:02 RPH งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC RPH 25 Oct 18:02 วันที่ 24/10/2562 นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 7.80 บาท
SEC RPH 10 Oct 18:04 วันที่ 07/10/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 8,000 หุ้นที่ราคา 6.95 บาท
SEC RPH 08 Oct 18:03 วันที่ 27/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 19,900 หุ้นที่ราคา 7.07 บาท
SEC RPH 08 Oct 18:03 วันที่ 07/10/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 7.00 บาท
SEC RPH 01 Oct 18:03 วันที่ 20/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 7.00 บาท
SEC RPH 01 Oct 18:03 วันที่ 27/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 7.07 บาท
SEC RPH 25 Sep 18:03 วันที่ 24/09/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ซื้อหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.80 บาท
SEC RPH 17 Sep 18:03 วันที่ 16/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 6.85 บาท
SEC RPH 06 Sep 18:03 วันที่ 06/09/2562 นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 49,000 หุ้นที่ราคา 6.85 บาท
SEC RPH 05 Sep 18:03 วันที่ 05/09/2562 นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 6.85 บาท
SET RPH 05 Sep 17:03 RPH แจ้งการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI
SEC RPH 04 Sep 18:03 วันที่ 02/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 27,500 หุ้นที่ราคา 6.55 บาท
SEC RPH 04 Sep 18:03 วันที่ 03/09/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 6.82 บาท
SEC RPH 04 Sep 18:03 วันที่ 03/09/2562 นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 6.80 บาท
SEC RPH 03 Sep 18:03 วันที่ 02/09/2562 นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 6.55 บาท
SEC RPH 02 Sep 18:03 วันที่ 30/08/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 15,300 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
SEC RPH 12 Aug 18:02 วันที่ 09/08/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 4,700 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
SEC RPH 09 Aug 18:03 วันที่ 08/08/2562 นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 6.55 บาท
SET RPH 05 Aug 08:26 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)(แก้ไข)
SET RPH 05 Aug 07:27 RPH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET RPH 05 Aug 07:26 RPH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET RPH 05 Aug 07:25 RPH แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET RPH 05 Aug 07:24 RPH งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC RPH 23 Jul 17:39 วันที่ 22/07/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 6.30 บาท
SEC RPH 11 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ขายหุ้น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 5.75 บาท