RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

#98
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#34
ในสัปดาห์
#41
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ที่มีสินค้าและช่องทางที่หลากหลาย ผสานเข้ากับสื่อของบริษัทเองที่แข็งแกร่งและครบวงจร

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA RS 17 May 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 17 May 08:51 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SEC RS 16 May 18:07 วันที่ 15/05/2562 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 15.60 บาท
IAA RS 14 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-BUY : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) : RS
SET RS 14 May 08:01 SET หุ้นเพิ่มทุนของ RS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
SET RS 14 May 08:01 SET หุ้นเพิ่มทุนของ RS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
SET RS 13 May 17:09 RS งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET RS 13 May 17:09 RS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET RS 13 May 17:08 RS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET RS 13 May 17:08 RS แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET RS 09 May 13:24 RS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W3 (F53-5)
IAA RS 08 May 10:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 03 May 13:39 RS แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
IAA RS 02 May 10:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 25 Apr 14:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 23 Apr 13:11 RS เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET RS 11 Apr 13:03 RS แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (RS-W3) ครั้งที่ 4
SET RS 09 Apr 17:22 RS แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET RS 14 Mar 08:45 SET การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ RS
SET RS 14 Mar 08:45 SET การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ RS
SET RS 08 Mar 18:18 RS การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET RS 27 Feb 19:01 RS แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (RS-W3)
IAA RS 27 Feb 14:13 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 27 Feb 10:09 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 22 Feb 08:12 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
IAA RS 20 Feb 10:18 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 18 Feb 15:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 18 Feb 11:37 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 15 Feb 18:51 RS งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET RS 15 Feb 18:51 RS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET RS 15 Feb 18:51 RS แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล, เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET RS 15 Feb 18:51 RS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
IAA RS 06 Feb 11:18 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 31 Jan 09:48 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 23 Jan 15:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 27 Dec 15:05 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 18 Dec 20:30 RS แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
SET RS 18 Dec 09:28 RS แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
IAA RS 03 Dec 14:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 03 Dec 11:10 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 28 Nov 13:11 RS แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2562
SET RS 28 Nov 12:37 RS ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ก่อนการจัดประชุม AGM ปี 2562
IAA RS 16 Nov 11:14 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 15 Nov 13:40 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 15 Nov 11:09 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 14 Nov 18:51 RS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET RS 14 Nov 18:13 RS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET RS 14 Nov 18:13 RS งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET RS 05 Nov 17:09 RS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W3 (F53-5)
SEC RS 26 Oct 18:07 วันที่ 26/10/2561 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 15,000,000 หุ้นที่ราคา 15.00 บาท
SET RS 25 Oct 08:13 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561
SEC RS 24 Oct 18:37 วันที่ 24/10/2561 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 12,500,000 หุ้นที่ราคา 14.00 บาท
SET RS 09 Oct 17:28 RS แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W3 ครั้งที่ 3
SEC RS 03 Oct 17:36 วันที่ 02/10/2561 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 20.78 บาท
IAA RS 03 Sep 10:39 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 20 Aug 19:30 RS แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (RS-W3)
IAA RS 17 Aug 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 15 Aug 11:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 09 Aug 14:40 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 09 Aug 10:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 09 Aug 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 08 Aug 18:52 RS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET RS 08 Aug 18:52 RS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET RS 08 Aug 18:52 RS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET RS 08 Aug 18:52 RS แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET RS 26 Jul 12:38 RS แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
IAA RS 24 Jul 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 18 Jul 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SEC RS 22 Jun 18:07 วันที่ 21/06/2561 โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 17.00 บาท
SEC RS 21 Jun 18:12 วันที่ 20/06/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 17.80 บาท
SEC RS 08 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 250,000 หุ้นที่ราคา 18.94 บาท
SEC RS 06 Jun 18:38 วันที่ 05/06/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 17.36 บาท
SEC RS 06 Jun 18:38 วันที่ 05/06/2561 โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 17.22 บาท
SEC RS 05 Jun 18:09 วันที่ 04/06/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 18.76 บาท
SEC RS 01 Jun 18:08 วันที่ 31/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 350,000 หุ้นที่ราคา 18.53 บาท
SEC RS 31 May 18:09 วันที่ 30/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 2,500,000 หุ้นที่ราคา 18.74 บาท
SEC RS 30 May 18:09 วันที่ 28/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 20.10 บาท
SEC RS 28 May 18:09 วันที่ 25/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 20.10 บาท
SEC RS 25 May 18:08 วันที่ 24/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 20.00 บาท
SEC RS 23 May 18:09 วันที่ 22/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 21.78 บาท
IAA RS 18 May 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SEC RS 17 May 18:13 วันที่ 16/05/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 23.88 บาท
SET RS 17 May 08:34 SET หุ้นเพิ่มทุนของ RS เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
SET RS 17 May 08:34 SET หุ้นเพิ่มทุนของ RS เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
IAA RS 15 May 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 15 May 11:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
IAA RS 15 May 10:09 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS
SET RS 14 May 18:53 RS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET RS 14 May 18:52 RS งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET RS 14 May 18:52 RS แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET RS 14 May 18:51 RS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET RS 08 May 17:25 RS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W3 (F53-5)
IAA RS 25 Apr 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) - RSP
SEC RS 23 Apr 18:07 วันที่ 20/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 28.00 บาท
SEC RS 20 Apr 18:06 วันที่ 19/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 27.50 บาท
SEC RS 20 Apr 18:06 วันที่ 19/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา 27.50 บาท
SET RS 19 Apr 19:59 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
SEC RS 19 Apr 18:11 วันที่ 18/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 27.74 บาท
SEC RS 19 Apr 18:11 วันที่ 18/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 28.00 บาท
SEC RS 18 Apr 18:08 วันที่ 17/04/2561 สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อหุ้น อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา 27.25 บาท