SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

#355
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#180
ในสัปดาห์
#257
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1)/ 2561

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SCG 13 Aug 17:02 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SCG 13 Aug 17:01 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SCG 13 Aug 17:01 SCG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCG 15 May 18:01 SCG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SCG 15 May 17:55 SCG การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
SET SCG 15 May 17:54 SCG แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
SET SCG 14 May 17:01 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SCG 14 May 17:01 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SCG 14 May 17:00 SCG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCG 02 May 12:42 SCG แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
SET SCG 30 Apr 18:48 SCG การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCG 22 Apr 18:01 SCG มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SCG 15 Mar 12:55 SCG การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCG 06 Mar 17:36 SCG แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
SET SCG 04 Mar 08:30 SCG แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET SCG 26 Feb 18:21 SCG การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET SCG 26 Feb 17:07 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SCG 26 Feb 17:05 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SCG 26 Feb 17:04 SCG งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)