SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

#277
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#429
ในสัปดาห์
#339
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1)/ 2561

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SCG 12 Nov 17:25 SCG ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET SCG 12 Nov 17:14 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SCG 12 Nov 17:09 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SCG 12 Nov 17:07 SCG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCG 11 Nov 17:03 SCG แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
SET SCG 30 Oct 08:38 SCG แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET SCG 15 Oct 12:48 SCG แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
SET SCG 13 Aug 17:02 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SCG 13 Aug 17:01 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SCG 13 Aug 17:01 SCG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCG 15 May 18:01 SCG แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SCG 15 May 17:55 SCG การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
SET SCG 15 May 17:54 SCG แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
SET SCG 14 May 17:01 SCG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SCG 14 May 17:01 SCG สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SCG 14 May 17:00 SCG งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)