SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

#716
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#774
ในสัปดาห์
#569
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SE-ED 08 Nov 19:25 SE-ED แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SE-ED 08 Nov 19:24 SE-ED แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 08 Nov 19:23 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SE-ED 08 Nov 19:22 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SE-ED 08 Nov 19:20 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 18 Oct 18:10 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
SET SE-ED 30 Sep 18:00 SE-ED ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
SET SE-ED 09 Aug 20:31 SE-ED แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 09 Aug 20:28 SE-ED แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
SET SE-ED 09 Aug 20:26 SE-ED แต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
SET SE-ED 09 Aug 20:25 SE-ED แจ้งกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ลาออก
SET SE-ED 09 Aug 19:44 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SE-ED 09 Aug 19:41 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SE-ED 09 Aug 19:39 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 08 Jul 17:32 SE-ED แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
SET SE-ED 16 May 17:46 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)
SET SE-ED 10 May 19:34 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SE-ED 10 May 19:31 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SE-ED 10 May 19:29 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 09 May 21:16 SE-ED การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ