SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

#727
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#759
ในสัปดาห์
#624
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SE-ED 16 May 17:46 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)
SET SE-ED 10 May 19:34 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SE-ED 10 May 19:31 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SE-ED 10 May 19:29 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 09 May 21:16 SE-ED การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET SE-ED 25 Apr 18:39 SE-ED มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SE-ED 05 Apr 17:53 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข)
SET SE-ED 22 Mar 17:40 SE-ED การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET SE-ED 22 Feb 21:32 SE-ED กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล
SET SE-ED 22 Feb 21:31 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SE-ED 22 Feb 21:30 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SE-ED 22 Feb 21:26 SE-ED งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SE-ED 01 Feb 20:37 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
SET SE-ED 30 Nov 18:49 SE-ED แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายทนง โชติสรยุทธ์
SET SE-ED 09 Nov 19:36 SE-ED แต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
SET SE-ED 09 Nov 19:36 SE-ED แจ้งยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทย่อย
SET SE-ED 09 Nov 19:35 SE-ED แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
SET SE-ED 09 Nov 19:35 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SE-ED 09 Nov 19:20 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SE-ED 09 Nov 19:17 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 05 Nov 17:26 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
SET SE-ED 28 Sep 17:31 SE-ED ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
SET SE-ED 27 Aug 18:16 SE-ED แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
SET SE-ED 14 Aug 17:22 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
SET SE-ED 10 Aug 21:41 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SE-ED 10 Aug 21:38 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SE-ED 10 Aug 21:37 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 11 May 20:21 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SE-ED 11 May 20:15 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SE-ED 11 May 20:13 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 03 May 18:40 SE-ED การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET SE-ED 19 Apr 18:51 SE-ED แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
SET SE-ED 19 Mar 08:55 SE-ED การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET SE-ED 28 Feb 09:16 SE-ED กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:22 SE-ED แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:22 SE-ED กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:16 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SE-ED 27 Feb 20:12 SE-ED งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SE-ED 27 Feb 20:11 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SEC SE-ED 26 Jan 18:03 วันที่ 16/01/2561 ไพรัช  สิฏฐกุล รับโอนหุ้น ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED) จำนวน 1,687,214 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SET SE-ED 22 Dec 17:54 SE-ED แจ้งกรรมการลาออก