SNP : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

#579
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#524
ในสัปดาห์
#558
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1) ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ 2) ร้านอาหาร ในต่างประเทศ 3) ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ผ่านสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 4)ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SNP 22 May 13:06 SNP แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
SET SNP 14 May 08:14 SNP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SNP 14 May 08:12 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SNP 14 May 08:12 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SNP 26 Apr 17:05 SNP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SNP 29 Mar 17:34 SNP แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหาร
SET SNP 27 Mar 12:48 SNP การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
SET SNP 15 Mar 12:31 SNP แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
SET SNP 06 Mar 17:07 SNP แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
SET SNP 28 Feb 08:38 SNP การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
SET SNP 28 Feb 08:38 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SNP 28 Feb 08:37 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SNP 28 Feb 08:37 SNP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SNP 27 Feb 17:48 SNP แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระทดแทน
SET SNP 01 Feb 13:11 SNP แจ้งการลาออกของกรรมการ
SEC SNP 07 Jan 17:38 วันที่ 04/01/2562 นาย กำธร ศิลาอ่อน ซื้อหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 19.20 บาท
SEC SNP 04 Jan 18:07 วันที่ 03/01/2562 นาย กำธร ศิลาอ่อน ซื้อหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 19.20 บาท
SEC SNP 15 Nov 18:09 วันที่ 14/11/2561 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน ซื้อหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 979,500 หุ้นที่ราคา 19.00 บาท
SET SNP 12 Nov 12:41 SNP แจ้งมติคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหาร
SET SNP 12 Nov 07:50 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SNP 12 Nov 07:50 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SNP 12 Nov 07:49 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SNP 01 Nov 12:42 SNP การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
SET SNP 24 Oct 12:36 SNP แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
SET SNP 04 Oct 17:51 SNP แจ้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัททั้งหมดที่ถือใน Patara และ SKC ในประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อย) (แก้ไขเพิ่มเติม PDF)
SET SNP 01 Oct 17:19 SNP แจ้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัททั้งหมดที่ถือใน Patara และ SKC ในประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อย)
SEC SNP 16 Aug 18:37 วันที่ 14/08/2561 กำธร  ศิลาอ่อน ซื้อหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 7,700 หุ้นที่ราคา 20.50 บาท
SET SNP 14 Aug 06:48 SNP จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SNP 14 Aug 06:47 SNP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SNP 14 Aug 06:47 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SNP 14 Aug 06:46 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SEC SNP 14 May 18:08 วันที่ 09/05/2561 ภัทรา  ศิลาอ่อน ซื้อหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 21.40 บาท
SET SNP 09 May 08:26 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SNP 09 May 08:25 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SNP 09 May 08:25 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SNP 20 Apr 17:45 SNP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SNP 30 Mar 20:03 SNP การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
SET SNP 27 Feb 08:06 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560-แก้ไข พ.ศ. ในตารางเปรียบเทียบ
SET SNP 26 Feb 09:17 SNP งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)-แก้ไขหมายเหตุข้อ34
SET SNP 26 Feb 08:43 SNP การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
SET SNP 26 Feb 08:41 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SNP 26 Feb 08:41 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SNP 26 Feb 08:40 SNP งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SNP 12 Jan 18:09 SNP แจ้งความคืบหน้าการลงทุนของบริษัท Patara Fine Thai Cuisine Limited ในประเทศอังกฤษ