SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

#544
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#405
ในสัปดาห์
#693
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SPI 15 Aug 13:21 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SPI 14 Aug 18:59 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SPI 14 Aug 18:58 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET SPI 14 Aug 18:56 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 13 Aug 17:07 SPI อนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญ บจ. เอสแอลวี รีเทล ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนสละสิทธิ และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ บจ. สหนำ เท็กซ์ไทล์
SET SPI 08 Jul 07:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
SET SPI 08 Jul 07:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
SET SPI 04 Jul 17:03 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 20 Jun 17:21 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด ให้แก่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ต่ออายุการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ และการลงนามในสัญญาร่วมทุน
SEC SPI 23 May 17:38 วันที่ 22/05/2562 นาย วิชัย กุลสมภพ ซื้อหุ้น สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 67.50 บาท
SET SPI 15 May 18:43 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SPI 15 May 18:42 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPI 15 May 18:41 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 15 May 17:09 SPI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SPI 15 May 17:09 SPI แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้สัตยาบันการซื้อหุ้น บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น และอนุมัติการค้ำปร
SET SPI 02 May 18:46 SPI การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SPI 22 Apr 17:10 SPI แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
SET SPI 18 Apr 17:07 SPI อนุมัติเงินกู้ให้แก่ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
SET SPI 01 Apr 08:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2562
SET SPI 01 Apr 08:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2562
SET SPI 29 Mar 08:09 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 11 Mar 17:08 SPI จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM#48 วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาะ และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ บจ.ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)
SET SPI 28 Feb 19:05 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SPI 28 Feb 19:04 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SPI 28 Feb 18:58 SPI งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPI 27 Feb 17:06 SPI อนุมัติงบประมาณการปรับปรุงผิวจราจร โดยการจ้าง บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน