SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

#498
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#351
ในสัปดาห์
#365
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SPI 03 Aug 17:13 SPI แจ้งกรรมการลาออก
SET SPI 03 Aug 17:06 SPI แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
SET SPI 16 Jul 17:09 SPI อนุมัติเงินกู้ ให้แก่ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด และ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
SET SPI 25 Jun 13:25 SPI รายงานการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
SET SPI 24 Jun 17:30 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บจ.สหชลผลพืช และ บจ.ไหมทอง, การค้ำประกันวงเงินกู้ ให้แก่ บจ.เอ เทค เท็กซ์ไทล์, การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจ
SET SPI 18 Jun 17:36 SPI กำหนดวันประชุม AGM No.49 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
SET SPI 18 Jun 17:34 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บจ.สหชลผลพืช และ บจ.ไหมทอง, การค้ำประกันวงเงินกู้ ให้แก่ บจ.เอ เทค เท็กซ์ไทล์, การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจ
SET SPI 15 May 17:45 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET SPI 15 May 17:44 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET SPI 15 May 17:44 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 14 May 17:10 SPI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1 )
SET SPI 14 May 17:06 SPI แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด
SET SPI 09 Apr 17:14 SPI อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
SET SPI 09 Apr 17:14 SPI อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SPI 09 Apr 17:10 SPI แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SPI 25 Mar 17:05 SPI อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
SET SPI 09 Mar 18:01 SPI จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM#49 วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทออกตามวาระ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท อนุมัติการออก