SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

#224
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#398
ในสัปดาห์
#444
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC SPI 23 May 17:38 วันที่ 22/05/2562 นาย วิชัย กุลสมภพ ซื้อหุ้น สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 67.50 บาท
SET SPI 15 May 18:43 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SPI 15 May 18:42 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPI 15 May 18:41 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 15 May 17:09 SPI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SPI 15 May 17:09 SPI แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้สัตยาบันการซื้อหุ้น บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น และอนุมัติการค้ำปร
SET SPI 02 May 18:46 SPI การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SPI 22 Apr 17:10 SPI แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
SET SPI 18 Apr 17:07 SPI อนุมัติเงินกู้ให้แก่ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
SET SPI 01 Apr 08:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2562
SET SPI 01 Apr 08:58 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2562
SET SPI 29 Mar 08:09 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 11 Mar 17:08 SPI จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM#48 วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาะ และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ บจ.ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)
SET SPI 28 Feb 19:05 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SPI 28 Feb 19:04 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SPI 28 Feb 18:58 SPI งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPI 27 Feb 17:06 SPI อนุมัติงบประมาณการปรับปรุงผิวจราจร โดยการจ้าง บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET SPI 17 Jan 17:07 SPI อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Toyobo Co., Ltd. (ญี่ปุ่น)
SEC SPI 11 Jan 18:37 วันที่ 10/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ขายหุ้น สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) จำนวน 1,555 หุ้นที่ราคา 70.41 บาท
SET SPI 08 Jan 08:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2562
SET SPI 08 Jan 08:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2562
SET SPI 04 Jan 17:03 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 28 Dec 17:03 SPI รายงานการขายหุ้นสามัญ บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
SET SPI 20 Dec 17:12 SPI การซื้อหุ้นสามัญและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากบุคคลเกี่ยวโยง การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. อิมแพค โซล่าร์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเลิกประกอบกิจการ บจ. วิจัยและพัฒนา สหโอซูก้า เอเชี
SET SPI 14 Nov 18:49 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SPI 14 Nov 18:49 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SPI 14 Nov 18:47 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 14 Nov 17:09 SPI การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
SET SPI 12 Nov 19:04 FE การขายหุ้นสามัญของบริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน / การขายหุ้นสามัญของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET SPI 18 Oct 17:03 SPI การเปลี่ยนแปลงการนำส่งงบการเงินประจำปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเลิกประกอบกิจการ บจ.เจนเนอร์รัลกลาส และ KYOSHUN CO., LTD.
SET SPI 02 Oct 08:44 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2561
SET SPI 02 Oct 08:44 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2561
SET SPI 01 Oct 13:15 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 16 Aug 12:50 SPI บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญบางส่วนของ PB ในช่วงระยะเวลาที่ TFMAMA ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
SET SPI 14 Aug 19:10 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 14 Aug 19:09 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SPI 14 Aug 19:08 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SPI 19 Jul 17:46 SPI อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บมจ. สหพัฒนพิบูล และหุ้นสามัญ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จาก นายสำเริง มนูญผล ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติการลงทุนใน บจ. อิมแพค โซล่าร์
SET SPI 02 Jul 08:41 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
SET SPI 02 Jul 08:41 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
SET SPI 29 Jun 12:31 SPI แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
SET SPI 21 Jun 17:05 SPI อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPI 16 May 07:59 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
SET SPI 15 May 19:02 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
SET SPI 15 May 18:06 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 15 May 18:05 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPI 15 May 18:05 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SPI 15 May 17:02 SPI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET SPI 14 May 17:26 SPI การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บจ.เอ เทค เท็กซ์ไทล์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED
SET SPI 04 May 13:21 SPI การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SPI 24 Apr 17:03 SPI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET SPI 23 Apr 17:09 SPI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SPI 20 Apr 17:58 SPI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET SPI 19 Apr 18:06 SPI ให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPI 02 Apr 17:06 SPI แจ้งกรรมการลาออก
SET SPI 19 Mar 17:10 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SPI 19 Mar 17:10 SPI งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPI 19 Mar 17:08 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SPI 12 Mar 18:32 SPI จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM#47 วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงและที่ออกตามวาระ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
SET SPI 05 Mar 08:47 SPI แจ้งกรรมการบริษัทเสียชีวิต
SET SPI 15 Feb 08:52 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 4 (F45-3) (แก้ไข)
SET SPI 14 Feb 22:20 SPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 4 (F45-3)
SET SPI 14 Feb 22:12 SPI งบการเงินไตรมาสที่ 4/2560 (สอบทานแล้ว)
SET SPI 14 Feb 22:11 SPI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SPI 13 Feb 17:05 SPI การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) และการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บจ. ทรานสคอสมอส (ประเทศไทย) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPI 21 Dec 17:06 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด