SSTRT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

#674
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#339
ในสัปดาห์
#411
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Aug 2019 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
28Aug 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SSTRT 16 Aug 17:31 SSTRT ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
SET SSTRT 16 Aug 17:15 SSTRT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
SET SSTRT 14 Aug 18:13 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SSTRT 14 Aug 13:19 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
SET SSTRT 13 Aug 20:41 SST รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
SET SSTRT 13 Aug 20:34 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT)
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SSTRT 13 Aug 19:48 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 12 Jul 17:07 SSTRT แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
SET SSTRT 14 May 18:29 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 14 May 18:28 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 14 May 18:27 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET SSTRT 24 Apr 18:39 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
SET SSTRT 27 Feb 08:53 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SSTRT 27 Feb 08:52 SSTRT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SSTRT 27 Feb 08:52 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET SSTRT 20 Feb 18:20 SSTRT แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
SET SSTRT 14 Feb 18:51 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ