SSTRT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

#679
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#297
ในสัปดาห์
#232
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SSTRT 10 Jan 13:05 SSTRT การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
SET SSTRT 09 Jan 08:12 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (แก้ไข)
SET SSTRT 02 Jan 08:42 SET หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2563 และการเพิกถอน SSTPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET SSTRT 02 Jan 08:42 SET หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2563 และการเพิกถอน SSTPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET SSTRT 02 Jan 08:42 SET หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2563 และการเพิกถอน SSTPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET SSTRT 27 Dec 12:52 SSTRT รายงานการรับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
SET SSTRT 26 Dec 17:19 SSTRT แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่, ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) (F53-5)
SET SSTRT 11 Dec 18:04 SSTRT รายงานความคืบหน้าการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF โดยมี SSTRT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
SET SSTRT 12 Nov 17:47 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
SET SSTRT 12 Nov 17:30 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 12 Nov 17:30 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SSTRT 12 Nov 17:30 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 01 Oct 17:40 SSTRT เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ
SET SSTRT 17 Sep 18:10 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2562
SET SSTRT 04 Sep 12:39 SSTPF รายงานความเห็น IFA กรณีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นกองทรัสต์ SSTRT
SET SSTRT 30 Aug 18:14 SSTRT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
SET SSTRT 30 Aug 18:12 SSTRT ความเห็น IFA เกี่ยวกับการพิจารณารองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็น กองทรัสต์ SSTRT
SET SSTRT 26 Aug 18:16 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
SET SSTRT 16 Aug 17:31 SSTRT ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
SET SSTRT 16 Aug 17:15 SSTRT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
SET SSTRT 14 Aug 18:13 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SSTRT 14 Aug 13:19 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
SET SSTRT 13 Aug 20:41 SST รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
SET SSTRT 13 Aug 20:34 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT)
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SSTRT 13 Aug 19:48 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 12 Jul 17:07 SSTRT แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย