TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

#562
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#720
ในสัปดาห์
#782
ในเดือน
บริการ / MAI
TNDT ทำธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผล ด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT) ซึ่งไม่ทำลายชิ้นงานให้ผิดไปจากก่อนการทดสอบ เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพทย์ การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามัย อาชีวอนามัย ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อการรับรอง แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด ซึ่งบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจบริการเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง นอกจากนี้ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) ด้วยเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกเหนือจากนั้นยังสามารถขยายธุรกิจบริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้โดยง่าย หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีโอกาสเติบโต

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TNDT 18 May 12:47 TNDT การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET TNDT 15 May 17:17 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET TNDT 15 May 17:12 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET TNDT 15 May 17:12 TNDT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SEC TNDT 13 Apr 18:07 วันที่ 09/04/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 6,800 หุ้นที่ราคา 1.86 บาท
SEC TNDT 13 Apr 18:07 วันที่ 10/04/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 8,800 หุ้นที่ราคา 2.08 บาท
SEC TNDT 07 Apr 18:06 วันที่ 03/04/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 21,700 หุ้นที่ราคา 1.51 บาท
HOI TNDT 07 Apr 14:32 TNDT เลลื่อนประชุมผถห.เลี่ยงการระบาดโควิด-19 วัน/เวลา: 7 เม.ย. 2563 / 13:20:58 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TNDT
SET TNDT 07 Apr 13:19 TNDT เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC TNDT 03 Apr 18:07 วันที่ 02/04/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 43,100 หุ้นที่ราคา 1.50 บาท
SEC TNDT 02 Apr 18:06 วันที่ 01/04/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 1.57 บาท
SEC TNDT 01 Apr 18:06 วันที่ 31/03/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 1.58 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 27/03/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 20,100 หุ้นที่ราคา 1.78 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 27/03/2563 นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 90,000 หุ้นที่ราคา 1.68 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 30/03/2563 นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 1.56 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 27/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 6,000 หุ้นที่ราคา 1.76 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 27/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 39,000 หุ้นที่ราคา 1.72 บาท
SEC TNDT 31 Mar 18:06 วันที่ 30/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 1.54 บาท
SEC TNDT 30 Mar 20:06 วันที่ 26/03/2020 Miss Chomduen Satavuthi Saleหุ้น THAI NONDESTRACTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED (TNDT) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 1.72 บาท
SEC TNDT 30 Mar 20:06 วันที่ 26/03/2020 Mr. Thanun Satavuthi Purchaseหุ้น THAI NONDESTRACTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED (TNDT) จำนวน 4,700 หุ้นที่ราคา 1.60 บาท
SEC TNDT 27 Mar 18:07 วันที่ 26/03/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 1.72 บาท
SEC TNDT 27 Mar 18:07 วันที่ 26/03/2563 นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 4,700 หุ้นที่ราคา 1.60 บาท
SEC TNDT 26 Mar 18:06 วันที่ 25/03/2563 นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 36,000 หุ้นที่ราคา 1.89 บาท
SEC TNDT 26 Mar 18:06 วันที่ 25/03/2563 นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 16,300 หุ้นที่ราคา 1.87 บาท
SEC TNDT 26 Mar 18:06 วันที่ 25/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 17,000 หุ้นที่ราคา 1.87 บาท
SEC TNDT 26 Mar 18:06 วันที่ 25/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 27,000 หุ้นที่ราคา 1.88 บาท
SEC TNDT 25 Mar 18:06 วันที่ 24/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,800 หุ้นที่ราคา 1.90 บาท
SEC TNDT 23 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 2.74 บาท
SEC TNDT 23 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 228,900 หุ้นที่ราคา 2.58 บาท
SEC TNDT 20 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 53,900 หุ้นที่ราคา 2.64 บาท
SEC TNDT 20 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 110,000 หุ้นที่ราคา 2.94 บาท
SEC TNDT 19 Mar 18:06 วันที่ 18/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 2.78 บาท
SEC TNDT 18 Mar 18:06 วันที่ 11/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 33,400 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 18 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 43,000 หุ้นที่ราคา 3.34 บาท
SEC TNDT 17 Mar 18:05 วันที่ 16/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 12,700 หุ้นที่ราคา 3.24 บาท
SEC TNDT 13 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 43,000 หุ้นที่ราคา 3.34 บาท
SEC TNDT 13 Mar 18:06 วันที่ 13/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 3.26 บาท
SET TNDT 13 Mar 17:48 TNDT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SEC TNDT 12 Mar 18:07 วันที่ 11/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 33,400 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 10 Mar 18:05 วันที่ 09/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 15,400 หุ้นที่ราคา 3.38 บาท
SEC TNDT 10 Mar 18:05 วันที่ 09/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 120,000 หุ้นที่ราคา 3.42 บาท
SEC TNDT 10 Mar 18:05 วันที่ 10/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 206,000 หุ้นที่ราคา 3.46 บาท
SEC TNDT 09 Mar 18:06 วันที่ 05/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 120,000 หุ้นที่ราคา 3.50 บาท
SEC TNDT 09 Mar 18:06 วันที่ 06/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 3.50 บาท
SEC TNDT 09 Mar 18:06 วันที่ 06/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 215,000 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
SEC TNDT 06 Mar 18:06 วันที่ 04/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 3.33 บาท
SEC TNDT 06 Mar 18:06 วันที่ 04/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 65,000 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 05 Mar 18:05 วันที่ 03/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 9,200 หุ้นที่ราคา 3.38 บาท
SEC TNDT 05 Mar 18:05 วันที่ 03/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 45,000 หุ้นที่ราคา 3.44 บาท
SEC TNDT 04 Mar 18:06 วันที่ 02/03/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 26,500 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
SEC TNDT 03 Mar 18:05 วันที่ 28/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 92,000 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
SEC TNDT 28 Feb 18:06 วันที่ 27/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 170,000 หุ้นที่ราคา 3.60 บาท
THAIVI TNDT 27 Feb 23:59 TNDT พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNDT 27 Feb 14:31 หุ้น-การเงิน TNDT และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 21.76 ลบ. เทียบกับปี 61 ขาดทุนที่ 87.67... 27 ก.พ. 63 13:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอ
SEC TNDT 24 Feb 18:06 วันที่ 21/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.70 บาท
SEC TNDT 21 Feb 18:06 วันที่ 19/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 3.66 บาท
SEC TNDT 19 Feb 18:05 วันที่ 18/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 3.66 บาท
SEC TNDT 18 Feb 18:05 วันที่ 17/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 6,000 หุ้นที่ราคา 3.64 บาท
SEC TNDT 17 Feb 18:05 วันที่ 14/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,400 หุ้นที่ราคา 3.52 บาท
SEC TNDT 17 Feb 18:05 วันที่ 14/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 3.60 บาท
SEC TNDT 14 Feb 18:06 วันที่ 13/02/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 60,200 หุ้นที่ราคา 3.64 บาท
SET TNDT 07 Feb 17:42 TNDT แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNDT 23 Jan 08:04 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 63 07:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
THAIVI TNDT 22 Jan 23:59 TNDT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC TNDT 22 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
THAIVI TNDT 21 Jan 23:59 TNDT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET TNDT 03 Jan 17:07 TNDT การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
SEC TNDT 30 Dec 18:06 วันที่ 13/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNDT 23 Dec 09:31 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 62 07:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC TNDT 20 Dec 18:03 วันที่ 18/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 3.56 บาท
BANGKOKBIZNEWS TNDT 20 Dec 15:01 AFTERNOON CALL ACTION NOTES (20 ธ.ค.62)
KAOHOON TNDT 20 Dec 12:02 TNDT ควัก 25 ลบ.ซื้อกิจการ “พุทธรักษาเพาเวอร์” รองรับธุรกิจบริการด้วยเทคนิค Electron Beam
TWITTER TNDT 20 Dec 11:36 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : TNDT ควัก 25 ลบ.ซื้อกิจการ "พุทธรักษาเพาเวอร์" รองรับธุรกิจบริการด้วยเทคนิค Electron Beam - https://t.co/oEGiHRrfyh https://t.co/ar4FnPs8d8
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNDT 20 Dec 11:31 TNDT จะใช้เงิน 24.98 ลบ.เข้าซื้อกิจการ"พุทธรักษา เพาเวอร์"รองรับธุรกิจบริการด้วย Electron... 20 ธ.ค. 62 10:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวา
HOI TNDT 20 Dec 09:32 TNDTทุ่มเงินเกือบ25ลบ.ซื้อกิจการ พุทธรักษา เพาเวอร์ หวังให้บริการด้วยเทคนิคด้านลําแสงอิเล็คตรอน วัน/เวลา: 20 ธ.ค. 2562 / 08:20:21 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TNDT
SET TNDT 19 Dec 19:50 TNDT แจ้งการซื้อกิจการจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TNDT 17 Dec 08:46 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 62 07:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร
SEC TNDT 16 Dec 18:03 วันที่ 13/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 25 Nov 18:02 วันที่ 22/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 12,500 หุ้นที่ราคา 3.14 บาท
S2M TNDT 22 Nov 21:02 ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย
SEC TNDT 22 Nov 18:03 วันที่ 21/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 3.16 บาท
SEC TNDT 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.18 บาท