Favorite UnFavorite Please Login

TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
14
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / MAI
TNDT ทำธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผล ด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT) ซึ่งไม่ทำลายชิ้นงานให้ผิดไปจากก่อนการทดสอบ เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพทย์ การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามัย อาชีวอนามัย ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อการรับรอง แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด ซึ่งบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจบริการเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง นอกจากนี้ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) ด้วยเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกเหนือจากนั้นยังสามารถขยายธุรกิจบริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้โดยง่าย หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีโอกาสเติบโต

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top