TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

#535
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#704
ในสัปดาห์
#619
ในเดือน
บริการ / MAI
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (Non-destructive Testing-NDT and Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะหรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงาน ที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์ และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TNDT 14 Aug 18:02 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TNDT 14 Aug 13:02 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TNDT 14 Aug 13:01 TNDT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TNDT 12 Jul 17:37 TNDT ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินประจำปี 2561 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562
SEC TNDT 28 Jun 18:07 วันที่ 26/06/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 11,000 หุ้นที่ราคา 6.00 บาท
SEC TNDT 27 Jun 17:38 วันที่ 25/06/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 11,000 หุ้นที่ราคา 6.05 บาท
SEC TNDT 27 Jun 17:38 วันที่ 25/06/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 5.95 บาท
SET TNDT 14 May 18:33 TNDT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TNDT 14 May 18:32 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TNDT 14 May 18:30 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TNDT 13 May 12:40 TNDT เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET TNDT 29 Apr 18:25 TNDT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET TNDT 01 Apr 12:35 TNDT แจ้งความคืบหน้าในการศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
SET TNDT 15 Mar 17:40 TNDT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET TNDT 28 Feb 12:52 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TNDT 28 Feb 12:52 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TNDT 28 Feb 12:51 TNDT งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
SET TNDT 25 Feb 08:51 TNDT แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
SET TNDT 08 Feb 17:06 TNDT แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า