TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

#552
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#290
ในสัปดาห์
#421
ในเดือน
บริการ / MAI
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (Non-destructive Testing-NDT and Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะหรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงาน ที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์ และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC TNDT 22 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 3.80 บาท
SET TNDT 03 Jan 17:07 TNDT การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
SEC TNDT 30 Dec 18:06 วันที่ 13/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 20 Dec 18:03 วันที่ 18/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 3.56 บาท
SET TNDT 19 Dec 19:50 TNDT แจ้งการซื้อกิจการจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
SEC TNDT 16 Dec 18:03 วันที่ 13/12/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 3.40 บาท
SEC TNDT 25 Nov 18:02 วันที่ 22/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 12,500 หุ้นที่ราคา 3.14 บาท
SEC TNDT 22 Nov 18:03 วันที่ 21/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 3.16 บาท
SEC TNDT 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 3.18 บาท
SET TNDT 14 Nov 19:51 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TNDT 14 Nov 18:26 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET TNDT 14 Nov 18:24 TNDT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC TNDT 31 Oct 18:04 วันที่ 30/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 3.04 บาท
SEC TNDT 30 Oct 18:02 วันที่ 28/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 3.02 บาท
SEC TNDT 25 Oct 18:02 วันที่ 22/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 900 หุ้นที่ราคา 3.48 บาท
SEC TNDT 25 Oct 18:02 วันที่ 22/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 900 หุ้นที่ราคา 3.44 บาท
SEC TNDT 22 Oct 18:02 วันที่ 21/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 3.64 บาท
SEC TNDT 18 Oct 18:02 วันที่ 16/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 3.88 บาท
SEC TNDT 18 Oct 18:02 วันที่ 17/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 900 หุ้นที่ราคา 3.88 บาท
SEC TNDT 18 Oct 18:02 วันที่ 17/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ขายหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 3.84 บาท
SEC TNDT 16 Oct 18:02 วันที่ 15/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 3.90 บาท
SEC TNDT 15 Oct 18:03 วันที่ 11/10/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 5,500 หุ้นที่ราคา 4.07 บาท
SEC TNDT 01 Oct 18:03 วันที่ 30/09/2562 นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซื้อหุ้น ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 4.08 บาท
SET TNDT 14 Aug 18:02 TNDT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TNDT 14 Aug 13:02 TNDT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TNDT 14 Aug 13:01 TNDT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TNDT 12 Jul 17:37 TNDT ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินประจำปี 2561 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562