TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

#46
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#40
ในสัปดาห์
#21
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

02Sep 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA TOP 15 Aug 12:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : HOLD : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 Aug 14:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 Aug 11:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 Aug 11:04 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 09 Aug 12:33 TOP นำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562
SET TOP 09 Aug 12:33 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TOP 09 Aug 12:33 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TOP 09 Aug 12:32 TOP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TOP 26 Jul 20:33 TOP การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์
SET TOP 26 Jul 20:30 TOP การสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET TOP 19 Jul 17:10 TOP แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
SET TOP 19 Jul 17:09 TOP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
IAA TOP 17 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 10 Jul 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 05 Jul 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 25 Jun 17:23 TOP การจัดตั้งบริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท TOP Ventures Hong Kong Limited
SET TOP 21 Jun 17:06 TOP แต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
SET TOP 07 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : TOP
IAA TOP 05 Jun 10:23 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 31 May 18:12 TOP แจ้งการซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนของบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
SET TOP 31 May 17:15 TOP แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
SET TOP 29 May 08:48 TOP แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
SET TOP 22 May 00:14 VDO Opportunity Day : TOP
IAA TOP 17 May 16:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 16 May 13:13 TOP แจ้งกรรมการขอลาออก
IAA TOP 16 May 11:08 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 10 May 12:35 TOP นำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562
SET TOP 10 May 12:34 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TOP 10 May 12:34 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TOP 10 May 12:34 TOP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TOP 24 Apr 17:24 TOP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA TOP 19 Apr 10:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 10 Apr 17:18 TOP แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
IAA TOP 10 Apr 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 09 Apr 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 09 Apr 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 04 Apr 11:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 06 Mar 17:38 TOP รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการโอนกรรมสิทธ์ิของหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project)
SET TOP 06 Mar 17:21 TOP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
SET TOP 20 Feb 19:05 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
IAA TOP 20 Feb 15:48 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 15:36 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 15:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 11:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 09:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 15 Feb 19:03 TOP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และการกำหนดวันและระเบียบวาระ AGM ประจำปี 2562
SET TOP 15 Feb 18:36 TOP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET TOP 15 Feb 18:36 TOP แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET TOP 15 Feb 18:21 TOP แต่งตั้งกรรมการ
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2561 และประจำปี 2561
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TOP 15 Feb 17:51 TOP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TOP 06 Feb 18:22 TOP การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ Knowledge Sharing Session - หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU) บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ