TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

#4
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#1
ในสัปดาห์
#10
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TOP 22 May 00:14 VDO Opportunity Day : TOP
IAA TOP 17 May 16:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 16 May 13:13 TOP แจ้งกรรมการขอลาออก
IAA TOP 16 May 11:08 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 13 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 10 May 12:35 TOP นำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562
SET TOP 10 May 12:34 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TOP 10 May 12:34 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TOP 10 May 12:34 TOP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TOP 24 Apr 17:24 TOP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA TOP 19 Apr 10:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 10 Apr 17:18 TOP แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
IAA TOP 10 Apr 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 09 Apr 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 09 Apr 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 04 Apr 11:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 06 Mar 17:38 TOP รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการโอนกรรมสิทธ์ิของหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project)
SET TOP 06 Mar 17:21 TOP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
SET TOP 20 Feb 19:05 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
IAA TOP 20 Feb 15:48 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 15:36 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 15:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 11:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Feb 09:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 15 Feb 19:03 TOP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และการกำหนดวันและระเบียบวาระ AGM ประจำปี 2562
SET TOP 15 Feb 18:36 TOP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET TOP 15 Feb 18:36 TOP แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET TOP 15 Feb 18:21 TOP แต่งตั้งกรรมการ
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2561 และประจำปี 2561
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TOP 15 Feb 17:52 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TOP 15 Feb 17:51 TOP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TOP 06 Feb 18:22 TOP การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ Knowledge Sharing Session - หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU) บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET TOP 22 Jan 18:03 GPSC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่
SET TOP 22 Jan 17:34 TOP แจ้งกรรมการขอลาออก
SET TOP 22 Jan 08:05 GPSC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่
SET TOP 22 Jan 08:03 TOP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการทำรายการซื้อขายทรัพย์สิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (
IAA TOP 15 Jan 15:10 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 07 Jan 08:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 04 Jan 17:16 TOP แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงตามวาระ
SET TOP 20 Dec 17:05 TOP แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
SET TOP 14 Dec 17:27 TOP แต่งตั้งกรรมการ
SET TOP 04 Dec 17:05 TOP แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
SET TOP 04 Dec 00:14 VDO Opportunity Day : TOP
IAA TOP 22 Nov 12:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 21 Nov 12:46 TOP การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
SET TOP 21 Nov 12:46 TOP การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
IAA TOP 20 Nov 10:41 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 16 Nov 12:41 TOP แจ้งกรรมการขอลาออก
IAA TOP 12 Nov 15:40 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 12 Nov 15:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 12 Nov 11:39 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 12 Nov 10:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 12 Nov 10:10 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 09 Nov 19:04 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (แก้ไข)
SET TOP 09 Nov 13:18 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
SET TOP 09 Nov 12:36 TOP นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561
SET TOP 09 Nov 12:36 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET TOP 09 Nov 12:35 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET TOP 09 Nov 12:35 TOP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
IAA TOP 19 Oct 10:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 18 Oct 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 17 Oct 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 16 Oct 14:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 08 Oct 10:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 04 Oct 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 28 Sep 17:29 TOP การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET TOP 28 Sep 17:28 TOP แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท
SET TOP 10 Sep 17:07 TOP การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA TOP 05 Sep 10:09 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 03 Sep 09:06 TOP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
SET TOP 31 Aug 19:24 TOP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET TOP 28 Aug 13:27 TOP การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโดยการให้เช่าที่ราชพัสดุ (เพิ่มเติม)
SET TOP 27 Aug 17:15 TOP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA TOP 23 Aug 16:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 23 Aug 00:12 VDO Opportunity Day : TOP
SET TOP 21 Aug 17:13 TOP การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโดยการให้เช่าที่ราชพัสดุ
IAA TOP 20 Aug 16:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 17 Aug 08:30 TOP แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (เพิ่มเติม)
IAA TOP 15 Aug 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 14 Aug 09:15 TOP แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด
IAA TOP 08 Aug 11:37 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 08 Aug 11:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 08 Aug 11:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 08 Aug 11:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 08 Aug 10:09 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 07 Aug 12:36 TOP งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561
SET TOP 07 Aug 12:36 TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET TOP 07 Aug 12:36 TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TOP 07 Aug 12:35 TOP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TOP 01 Aug 17:19 TOP รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project)
SET TOP 01 Aug 17:19 TOP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA TOP 11 Jul 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 06 Jul 17:58 TOP การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ Knowledge Sharing Session - โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
IAA TOP 06 Jul 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
IAA TOP 06 Jul 10:37 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP
SET TOP 05 Jul 13:05 TOP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ชี้แจงเพิ่มเติม)
IAA TOP 03 Jul 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP