TTT : บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#271
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#276
ในสัปดาห์
#292
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TTT 31 Jul 08:45 TTT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
SET TTT 17 Jul 17:23 TTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET TTT 19 Jun 13:18 TTT แจ้งมติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
SET TTT 16 Jun 17:03 TTT แจ้งมติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET TTT 10 Jun 18:54 TTT กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
SET TTT 29 May 17:16 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET TTT 29 May 17:14 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2562 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) (F45)
SET TTT 29 May 17:10 TTT งบการเงินรายปี 2562 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTT 30 Apr 18:00 TTT แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 ที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
SET TTT 03 Apr 12:44 TTT แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET TTT 14 Feb 17:07 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET TTT 14 Feb 17:07 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (F45)
SET TTT 14 Feb 17:06 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (สอบทานแล้ว)