WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

#771
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#773
ในสัปดาห์
#621
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้แก่ ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า WACOAL จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET WACOAL 13 Aug 13:06 WACOAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET WACOAL 13 Aug 13:02 WACOAL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WACOAL 23 Jul 17:34 WACOAL แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
SET WACOAL 24 Jun 08:23 WACOAL แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
SET WACOAL 30 May 08:14 WACOAL แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณีประจำปี 2562
SET WACOAL 10 May 12:40 WACOAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET WACOAL 10 May 12:39 WACOAL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WACOAL 09 May 17:51 WACOAL แจ้งยกเลิกการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ International Commercial Coordination (Hong Kong) Limited
SET WACOAL 09 May 17:49 WACOAL แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET WACOAL 09 May 17:48 WACOAL แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
SET WACOAL 30 Apr 08:01 WACOAL การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET WACOAL 22 Apr 19:10 WACOAL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET WACOAL 22 Mar 17:32 WACOAL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข template)
SET WACOAL 21 Mar 17:39 WACOAL การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET WACOAL 21 Mar 17:35 WACOAL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET WACOAL 21 Mar 17:30 WACOAL สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET WACOAL 06 Mar 19:20 WACOAL การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น