WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

#234
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#794
ในสัปดาห์
#794
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้แก่ ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า WACOAL จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET WACOAL 21 Feb 13:09 WACOAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET WACOAL 21 Feb 13:04 WACOAL งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET WACOAL 26 Dec 08:13 WACOAL การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET WACOAL 16 Dec 18:12 WACOAL แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
SET WACOAL 02 Dec 12:54 WACOAL แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563
SET WACOAL 18 Nov 08:04 WACOAL การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
SET WACOAL 14 Nov 08:56 WACOAL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET WACOAL 14 Nov 08:55 WACOAL การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
SET WACOAL 14 Nov 08:49 WACOAL การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET WACOAL 12 Nov 17:04 WACOAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET WACOAL 12 Nov 17:02 WACOAL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WACOAL 11 Nov 17:12 WACOAL การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2563
SET WACOAL 24 Oct 17:28 WACOAL รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)
SET WACOAL 22 Oct 18:40 WACOAL รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
SET WACOAL 22 Oct 17:50 WACOAL การเพิ่มงบประมาณว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ
SET WACOAL 13 Aug 13:06 WACOAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET WACOAL 13 Aug 13:02 WACOAL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)