WORK : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#563
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#148
ในสัปดาห์
#115
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและขายโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ของบริษัท ซึ่งออกอากาศในระบบดิจิทัล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET WORK 11 Oct 08:32 SET หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2562
SET WORK 11 Oct 08:32 SET หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2562
SET WORK 09 Oct 17:04 WORK แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
IAA WORK 04 Oct 11:02 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 30 Sep 12:49 WORK แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
SET WORK 27 Aug 12:31 WORK แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
SET WORK 27 Aug 07:35 WORK รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิWORK-W1(การใช้สิทธิครั้งที่16)
IAA WORK 23 Aug 11:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 23 Aug 08:44 SET 27 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ WORK-W1
SET WORK 23 Aug 08:44 SET 27 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ WORK-W1
SET WORK 21 Aug 08:27 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ WORK-W1
SET WORK 21 Aug 08:27 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ WORK-W1
IAA WORK 19 Aug 12:03 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 16 Aug 12:31 WORK กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ WORK-W1 (แก้ไข)
SET WORK 14 Aug 17:33 B-WORK แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
SET WORK 14 Aug 17:19 WORK กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ WORK-W1
SET WORK 09 Aug 19:36 WORK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET WORK 09 Aug 19:36 WORK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET WORK 09 Aug 19:35 WORK งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WORK 09 Aug 19:34 WORK แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
SET WORK 08 Aug 20:06 B-WORK แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
SET WORK 08 Aug 20:04 B-WORK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET WORK 08 Aug 19:59 B-WORK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET WORK 08 Aug 19:57 B-WORK งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WORK 08 Aug 19:56 B-WORK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
SET WORK 01 Aug 17:01 WORK กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนสิงหาคม 2562
IAA WORK 09 Jul 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : TAKE PROFIT : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
IAA WORK 08 Jul 11:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 21 Jun 17:37 WORK แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
IAA WORK 21 Jun 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
IAA WORK 12 Jun 14:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
IAA WORK 10 Jun 10:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 27 May 18:39 WORK แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
SET WORK 27 May 18:39 WORK รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิWORK-W1(การใช้สิทธิครั้งที่15)
SET WORK 22 May 17:40 B-WORK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
IAA WORK 21 May 10:05 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - WORK
SET WORK 14 May 17:52 B-WORK แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 3 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
SET WORK 14 May 17:52 B-WORK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET WORK 14 May 17:50 B-WORK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET WORK 14 May 17:46 B-WORK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WORK 14 May 17:46 B-WORK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
IAA WORK 14 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : SELL : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) -WORK
SET WORK 13 May 19:04 WORK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F24-1)
SET WORK 13 May 18:56 WORK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET WORK 13 May 18:56 WORK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET WORK 13 May 18:43 WORK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET WORK 13 May 18:42 WORK แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
SET WORK 08 May 17:01 WORK แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
SET WORK 03 May 17:42 WORK กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนพฤษภาคม 2562
SET WORK 24 Apr 17:26 B-WORK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
SET WORK 24 Apr 17:11 WORK แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET WORK 12 Apr 17:03 WORK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET WORK 02 Apr 17:57 B-WORK การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์