BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#121
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#270
ในสัปดาห์
#245
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

27Aug 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BIZ 09 Aug 08:22 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BIZ 09 Aug 08:21 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET BIZ 09 Aug 08:21 BIZ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BIZ 28 May 12:37 BIZ แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
SEC BIZ 24 May 18:07 วันที่ 23/05/2562 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ซื้อหุ้น บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 2.48 บาท
SEC BIZ 15 May 17:38 วันที่ 15/05/2562 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ซื้อหุ้น บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
IAA BIZ 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - BIZ
SET BIZ 10 May 07:38 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BIZ 10 May 07:38 BIZ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BIZ 10 May 07:37 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET BIZ 02 May 12:40 BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจำลองภาพฉายแสงและเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพ
SET BIZ 26 Apr 08:23 BIZ แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET BIZ 18 Apr 18:17 BIZ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET BIZ 18 Apr 18:17 BIZ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
IAA BIZ 29 Mar 10:35 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - BIZ
SET BIZ 25 Mar 20:23 BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูง และอุปกรณ์
SET BIZ 14 Mar 00:18 VDO Opportunity Day : BIZ
SET BIZ 13 Mar 19:56 BIZ การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท
SET BIZ 13 Mar 19:55 BIZ แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562 ของบริษัท
SET BIZ 22 Feb 08:39 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
SET BIZ 21 Feb 18:15 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET BIZ 21 Feb 18:14 BIZ งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET BIZ 21 Feb 18:14 BIZ แจ้งการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET BIZ 21 Feb 18:13 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561