CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

#142
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#582
ในสัปดาห์
#434
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
CMC ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มดังนี้ 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า 3. รับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CMC 14 Aug 08:42 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET CMC 14 Aug 08:41 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET CMC 14 Aug 08:41 CMC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CMC 02 Aug 18:43 CMC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET CMC 22 Jul 17:16 CMC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 21/06/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 238,600 หุ้นที่ราคา 1.43 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 1.37 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 274,700 หุ้นที่ราคา 1.36 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 10/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 144,600 หุ้นที่ราคา 1.35 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 11/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 230,000 หุ้นที่ราคา 1.33 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 21/06/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 238,600 หุ้นที่ราคา 1.43 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 1.37 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 274,700 หุ้นที่ราคา 1.36 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 144,600 หุ้นที่ราคา 1.35 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 11/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 230,000 หุ้นที่ราคา 1.33 บาท
SET CMC 27 May 17:10 CMC ประกาศวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562
SET CMC 14 May 22:27 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
SET CMC 14 May 20:51 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET CMC 14 May 20:51 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET CMC 14 May 20:50 CMC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CMC 09 May 17:30 CMC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET CMC 03 May 17:43 CMC ประกาศวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562
SET CMC 26 Apr 09:16 CMC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET CMC 26 Apr 08:57 CMC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CMC 26 Apr 08:55 CMC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CMC 02 Apr 13:18 CMC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
SEC CMC 18 Mar 17:40 วันที่ 14/03/2562 นางสาว กรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 1.84 บาท
SEC CMC 18 Mar 17:40 วันที่ 15/03/2562 นางสาว กรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 1.89 บาท
SEC CMC 18 Mar 17:40 วันที่ 15/03/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 463,600 หุ้นที่ราคา 1.83 บาท
SEC CMC 14 Mar 17:44 วันที่ 08/03/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 75,200 หุ้นที่ราคา 1.79 บาท
SEC CMC 14 Mar 17:44 วันที่ 11/03/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 142,500 หุ้นที่ราคา 1.78 บาท
SET CMC 14 Mar 00:18 VDO Opportunity Day : CMC
SET CMC 01 Mar 13:23 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET CMC 01 Mar 13:23 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET CMC 27 Feb 08:55 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET CMC 27 Feb 08:55 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET CMC 27 Feb 08:54 CMC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET CMC 27 Feb 08:52 CMC การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการออกหุ้นกู้