CSS : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

#183
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#335
ในสัปดาห์
#546
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CSS 20 Jan 17:08 CSS แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
SET CSS 27 Nov 17:06 CSS แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563
SET CSS 08 Nov 17:12 CSS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET CSS 08 Nov 17:12 CSS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET CSS 08 Nov 17:11 CSS งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CSS 09 Oct 17:32 CSS การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET CSS 09 Aug 21:31 CSS การจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562 (แก้ไข)
SET CSS 09 Aug 17:22 CSS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET CSS 09 Aug 17:21 CSS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET CSS 09 Aug 17:20 CSS การจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562
SET CSS 09 Aug 17:19 CSS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)