ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#257
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#495
ในสัปดาห์
#606
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม สินค้าเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการซักล้างและบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ICC 09 Aug 17:42 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ICC 09 Aug 17:39 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ICC 09 Aug 17:39 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 09 Aug 17:07 ICC แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท สหนำ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
SEC ICC 18 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 9,100 หุ้นที่ราคา 41.50 บาท
SET ICC 14 Jun 18:14 ICC ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อ ที่มีกับธนาคารต่าง ๆ
SET ICC 17 May 18:56 ICC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET ICC 17 May 18:56 ICC แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธ
SET ICC 10 May 17:36 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ICC 10 May 17:36 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ICC 10 May 17:35 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 07 May 19:57 ICC เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET ICC 25 Apr 20:03 ICC แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เปลี่ยนแปลง)
SET ICC 22 Apr 19:34 ICC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET ICC 19 Mar 17:45 ICC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562
SET ICC 18 Mar 19:32 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (แก้ไข)
SET ICC 15 Mar 18:07 ICC 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.
SET ICC 22 Feb 18:33 ICC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET ICC 22 Feb 18:30 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ICC 22 Feb 18:27 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ICC 22 Feb 17:22 ICC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล