ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#506
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#327
ในสัปดาห์
#520
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม สินค้าเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการซักล้างและบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ICC 17 May 18:56 ICC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET ICC 17 May 18:56 ICC แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธ
SET ICC 10 May 17:36 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ICC 10 May 17:36 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ICC 10 May 17:35 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 07 May 19:57 ICC เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET ICC 25 Apr 20:03 ICC แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เปลี่ยนแปลง)
SET ICC 22 Apr 19:34 ICC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET ICC 19 Mar 17:45 ICC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562
SET ICC 18 Mar 19:32 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (แก้ไข)
SET ICC 15 Mar 18:07 ICC 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.
SET ICC 22 Feb 18:33 ICC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET ICC 22 Feb 18:30 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ICC 22 Feb 18:27 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ICC 22 Feb 17:22 ICC พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
SET ICC 11 Jan 17:37 ICC ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด
SET ICC 17 Dec 17:41 ICC สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (แก้ไข)
SET ICC 14 Dec 18:01 ICC สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
SET ICC 07 Dec 17:26 ICC แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท Kyoshun Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเชีย จำกัด
SET ICC 06 Dec 19:03 ICC แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
SET ICC 16 Nov 17:19 ICC ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256
SET ICC 09 Nov 17:29 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 09 Nov 17:28 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET ICC 09 Nov 17:28 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET ICC 12 Oct 17:09 ICC ขายหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
SET ICC 28 Sep 17:30 ICC ซื้อหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จำกัด
SET ICC 10 Aug 18:29 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 10 Aug 18:22 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET ICC 10 Aug 18:21 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ICC 06 Jul 17:30 ICC ขายหุ้นในบริษัท แหลมฉบังคลังสินค้า จำกัด
SEC ICC 22 Jun 18:07 วันที่ 22/06/2561 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 175,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC ICC 18 Jun 18:08 วันที่ 18/06/2561 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 1,030 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SET ICC 15 Jun 17:41 ICC ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
SET ICC 11 May 17:59 ICC แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
SET ICC 08 May 17:04 ICC เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET ICC 04 May 17:26 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ICC 04 May 17:26 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET ICC 04 May 17:26 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 23 Apr 20:48 ICC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
SET ICC 20 Apr 19:51 ICC ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
SET ICC 21 Mar 18:54 ICC เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
SET ICC 19 Mar 18:34 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET ICC 16 Mar 19:52 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
SET ICC 23 Feb 20:15 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ICC 23 Feb 20:14 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560(แก้ไข)
SET ICC 23 Feb 18:26 ICC กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่ออายุค้ำประกันให้กับบจ. ซูรูฮะ และต่ออายุค้ำประกันให้กับบจ. ทรานสคอสมอส และว่าจ้างบริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จัดหาคนเพื่
SET ICC 23 Feb 17:47 ICC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET ICC 23 Feb 17:47 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET ICC 23 Feb 17:46 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SEC ICC 20 Feb 18:06 วันที่ 20/02/2561 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 115,000 หุ้นที่ราคา 38.50 บาท
SEC ICC 25 Jan 18:05 วันที่ 25/01/2561 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 115,900 หุ้นที่ราคา 38.50 บาท
SET ICC 20 Dec 08:51 ICC แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
SEC ICC 13 Dec 18:03 วันที่ 13/12/2560 บุญเกียรติ  โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 746,060 หุ้นที่ราคา 37.00 บาท