ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#531
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#468
ในสัปดาห์
#611
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม สินค้าเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการซักล้างและบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ICC 08 Nov 17:35 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET ICC 08 Nov 17:22 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 08 Nov 17:05 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET ICC 07 Nov 17:37 CSC แจ้งการขายหุ้นของบริษัท Indonesia Caps and Closures จำกัด (ICC) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
SET ICC 05 Nov 17:04 CSC แจ้งการขายหุ้นของบริษัท Indonesia Caps and Closures จำกัด (ICC) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET ICC 09 Aug 17:42 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ICC 09 Aug 17:39 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ICC 09 Aug 17:39 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 09 Aug 17:07 ICC แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท สหนำ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
SEC ICC 18 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) จำนวน 9,100 หุ้นที่ราคา 41.50 บาท
SET ICC 14 Jun 18:14 ICC ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อ ที่มีกับธนาคารต่าง ๆ
SET ICC 17 May 18:56 ICC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET ICC 17 May 18:56 ICC แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธ
SET ICC 10 May 17:36 ICC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ICC 10 May 17:36 ICC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ICC 10 May 17:35 ICC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ICC 07 May 19:57 ICC เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท