OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

#84
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#110
ในสัปดาห์
#60
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC OSP 20 Sep 18:03 วันที่ 19/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 36.25 บาท
SEC OSP 13 Sep 18:03 วันที่ 13/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 21,500 หุ้นที่ราคา 36.13 บาท
SEC OSP 12 Sep 18:03 วันที่ 12/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 5,500 หุ้นที่ราคา 36.50 บาท
IAA OSP 12 Sep 11:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 09 Sep 16:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 03 Sep 10:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 26 Aug 18:03 วันที่ 26/08/2562 นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 36.50 บาท
SEC OSP 20 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย ร็อบ แรนเดอร์ส ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 95,000 หุ้นที่ราคา 36.75 บาท
SEC OSP 20 Aug 18:03 วันที่ 20/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 36.75 บาท
SEC OSP 19 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 36.25 บาท
SEC OSP 19 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 37.00 บาท
IAA OSP 15 Aug 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 14 Aug 20:20 OSP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 14 Aug 20:19 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OSP 14 Aug 20:19 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OSP 14 Aug 20:18 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 08 Aug 17:55 OSP การเข้าซื้อกิจการบริษัท เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัด
SET OSP 02 Aug 21:20 OSP ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
IAA OSP 01 Aug 09:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 30 Jul 19:11 OSP รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
IAA OSP 30 Jul 11:40 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 18 Jul 07:44 OSP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ (EJIP)
SET OSP 12 Jul 19:44 OSP ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
IAA OSP 10 Jul 15:09 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 26 Jun 17:38 วันที่ 26/06/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 34.00 บาท
IAA OSP 24 Jun 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 12 Jun 18:05 วันที่ 11/06/2562 นาย เกริก วณิกกุล ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 34.75 บาท
SEC OSP 11 Jun 18:05 วันที่ 11/06/2562 นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 29,300 หุ้นที่ราคา 34.75 บาท
SET OSP 10 Jun 17:27 OSP การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่าของบริษัทฯ
SET OSP 07 Jun 18:02 OSP การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการลงทุนเพิ่มเติมใน Basecamp Brews Limited
SET OSP 29 May 00:14 VDO Opportunity Day : OSP
IAA OSP 28 May 09:38 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 21 May 20:20 OSP ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการจ่ายปันผล กรณีการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อย
IAA OSP 16 May 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 15 May 10:36 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 14 May 20:47 OSP การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET OSP 14 May 20:47 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OSP 14 May 20:47 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OSP 14 May 20:46 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 08 May 17:19 OSP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET OSP 24 Apr 18:19 OSP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET OSP 24 Apr 18:19 OSP การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
SET OSP 24 Apr 18:18 OSP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA OSP 23 Apr 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 01 Apr 19:17 OSP เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET OSP 20 Mar 17:58 OSP การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2652 (แก้ไข PDF)
SEC OSP 19 Mar 17:43 วันที่ 18/03/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 26.00 บาท
SEC OSP 18 Mar 17:40 วันที่ 15/03/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 26.75 บาท