OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

#6
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#22
ในสัปดาห์
#25
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC OSP 18 Sep 18:06 วันที่ 15/09/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,200,000 หุ้นที่ราคา 36.81 บาท
SEC OSP 18 Sep 18:06 วันที่ 14/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,900,000 หุ้นที่ราคา 37.45 บาท
SEC OSP 17 Sep 18:06 วันที่ 11/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,200,000 หุ้นที่ราคา 38.38 บาท
SEC OSP 16 Sep 18:06 วันที่ 10/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 655,300 หุ้นที่ราคา 38.50 บาท
SET OSP 16 Sep 17:19 OSP แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง
SEC OSP 15 Sep 18:07 วันที่ 14/09/2563 นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 14,000 หุ้นที่ราคา 37.25 บาท
SEC OSP 15 Sep 18:07 วันที่ 09/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,300,000 หุ้นที่ราคา 38.65 บาท
SEC OSP 14 Sep 18:06 วันที่ 08/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 211,600 หุ้นที่ราคา 38.75 บาท
SEC OSP 11 Sep 18:06 วันที่ 03/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 757,900 หุ้นที่ราคา 38.98 บาท
SEC OSP 10 Sep 18:06 วันที่ 02/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,800,000 หุ้นที่ราคา 38.46 บาท
SEC OSP 09 Sep 18:06 วันที่ 01/09/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,275,600 หุ้นที่ราคา 38.66 บาท
SEC OSP 04 Sep 18:06 วันที่ 31/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 3,653,000 หุ้นที่ราคา 39.18 บาท
SEC OSP 03 Sep 18:07 วันที่ 28/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,227,200 หุ้นที่ราคา 39.75 บาท
SEC OSP 02 Sep 18:06 วันที่ 31/08/2563 นาง พรธิดา บุญสา ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 38.62 บาท
SEC OSP 02 Sep 18:06 วันที่ 27/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 39.75 บาท
SEC OSP 01 Sep 18:06 วันที่ 27/08/2563 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 641,300 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC OSP 01 Sep 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 909,600 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC OSP 01 Sep 18:06 วันที่ 31/08/2563 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 105,500 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC OSP 28 Aug 18:06 วันที่ 24/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 39.00 บาท
SEC OSP 27 Aug 18:06 วันที่ 21/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,300,000 หุ้นที่ราคา 38.44 บาท
SET OSP 26 Aug 18:53 OSP แจ้งกรรมการลาออก
SEC OSP 26 Aug 18:06 วันที่ 20/08/2563 นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,200,000 หุ้นที่ราคา 38.50 บาท
SEC OSP 25 Aug 18:07 วันที่ 19/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 39.78 บาท
SEC OSP 24 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 39.67 บาท
SEC OSP 21 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,915,300 หุ้นที่ราคา 39.88 บาท
SEC OSP 18 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
IAA OSP 18 Aug 12:06 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 17 Aug 18:06 OSP กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET OSP 17 Aug 18:01 OSP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
IAA OSP 17 Aug 10:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 14 Aug 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 13 Aug 18:25 OSP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 13 Aug 18:23 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET OSP 13 Aug 18:22 OSP สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET OSP 13 Aug 18:22 OSP งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 04 Aug 08:30 OSP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
SET OSP 03 Aug 17:30 OSP แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET OSP 03 Aug 17:29 OSP การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
SET OSP 03 Aug 17:29 OSP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OSP 30 Jul 17:01 OSP รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET OSP 22 Jul 17:00 OSP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ
IAA OSP 15 Jul 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 08 Jul 17:35 OSP กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET OSP 03 Jul 18:00 OSP เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET OSP 02 Jul 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2563
SEC OSP 01 Jul 18:07 วันที่ 29/06/2563 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 29,436,750 หุ้นที่ราคา 37.00 บาท
SET OSP 29 Jun 09:17 OSP แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
SET OSP 10 Jun 20:09 OSP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC OSP 29 May 18:06 วันที่ 29/05/2563 นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 43.00 บาท
SEC OSP 22 May 18:07 วันที่ 19/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 42.12 บาท
SEC OSP 22 May 18:07 วันที่ 21/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 755,500 หุ้นที่ราคา 42.03 บาท
SEC OSP 21 May 18:07 วันที่ 20/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 41.95 บาท
SET OSP 20 May 18:54 OSP ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตและบริษัทจำหน่ายขวดแก้วในประเทศเมียนมาร์
SEC OSP 20 May 18:06 วันที่ 19/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 4,212.00 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 14/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 116,700 หุ้นที่ราคา 41.50 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 15/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,183,300 หุ้นที่ราคา 41.83 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 18/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 41.92 บาท
IAA OSP 18 May 13:33 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 15 May 18:06 วันที่ 15/05/2563 นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 42.00 บาท
IAA OSP 14 May 10:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 12:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 12 May 19:00 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET OSP 12 May 18:36 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET OSP 12 May 18:35 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET OSP 12 May 18:35 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 12 May 18:35 OSP การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการนำส่งงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
IAA OSP 22 Apr 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 16 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 31 Mar 08:48 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 25 Mar 21:52 OSP การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 25 Mar 21:42 OSP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 25 Mar 20:37 OSP ยกเลิกวันหยุดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
IAA OSP 12 Mar 09:36 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 06 Mar 18:42 OSP เพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)