OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

#78
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#104
ในสัปดาห์
#55
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC OSP 29 May 18:06 วันที่ 29/05/2563 นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 43.00 บาท
SEC OSP 22 May 18:07 วันที่ 19/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 42.12 บาท
SEC OSP 22 May 18:07 วันที่ 21/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 755,500 หุ้นที่ราคา 42.03 บาท
SEC OSP 21 May 18:07 วันที่ 20/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 41.95 บาท
SET OSP 20 May 18:54 OSP ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตและบริษัทจำหน่ายขวดแก้วในประเทศเมียนมาร์
SEC OSP 20 May 18:06 วันที่ 19/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 4,212.00 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 14/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 116,700 หุ้นที่ราคา 41.50 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 15/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 2,183,300 หุ้นที่ราคา 41.83 บาท
SEC OSP 19 May 18:07 วันที่ 18/05/2563 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 41.92 บาท
IAA OSP 18 May 13:33 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 15 May 18:06 วันที่ 15/05/2563 นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 42.00 บาท
IAA OSP 14 May 10:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 12:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 13 May 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 12 May 19:00 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET OSP 12 May 18:36 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET OSP 12 May 18:35 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET OSP 12 May 18:35 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 12 May 18:35 OSP การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการนำส่งงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
IAA OSP 22 Apr 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 16 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 31 Mar 08:48 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 25 Mar 21:52 OSP การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 25 Mar 21:42 OSP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 25 Mar 20:37 OSP ยกเลิกวันหยุดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
IAA OSP 12 Mar 09:36 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 06 Mar 18:42 OSP เพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)
SEC OSP 04 Mar 18:06 วันที่ 03/03/2563 นาย ร็อบ แรนเดอร์ส ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 95,000 หุ้นที่ราคา 42.00 บาท
IAA OSP 27 Feb 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 27 Feb 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 30 Jan 19:27 OSP รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET OSP 28 Jan 18:06 OSP การเข้าซื้อกิจการบริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
IAA OSP 24 Jan 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 17 Jan 19:59 OSP การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Basecamp Brews Limited
SET OSP 17 Jan 07:51 OSP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
IAA OSP 15 Jan 09:35 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 07 Jan 18:29 OSP แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย และการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
IAA OSP 17 Dec 11:32 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 16 Dec 11:03 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 06 Dec 16:02 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 5,000,000 หุ้นที่ราคา 42.34 บาท
IAA OSP 14 Nov 12:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 13 Nov 20:38 OSP การลงทุนในบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตและบริษัทจำหน่ายขวดแก้วในประเทศเมียนมาร์
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)