PPP : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#159
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#146
ในสัปดาห์
#207
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PPP 17 Aug 17:28 PPP แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
SET PPP 13 Aug 17:10 PPP แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PPP 10 Aug 12:56 PPP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PPP 10 Aug 12:55 PPP สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET PPP 10 Aug 12:53 PPP งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PPP 07 Aug 18:11 PPP แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
SET PPP 05 Aug 17:49 PPP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET PPP 23 Jul 18:03 PPP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PPP 13 Jul 17:27 PPP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET PPP 18 Jun 17:05 PPP กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
SET PPP 11 May 17:25 PPP แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET PPP 11 May 12:35 PPP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PPP 11 May 12:35 PPP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PPP 11 May 12:34 PPP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PPP 07 May 17:17 PPP การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET PPP 02 Apr 08:55 PPP แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PPP 02 Apr 08:55 PPP การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SEC PPP 18 Mar 18:06 วันที่ 12/03/2563 นาย ชัยวัฒน์ นิตยาพร ซื้อหุ้น พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPP) จำนวน 45,100 หุ้นที่ราคา 1.48 บาท
SET PPP 16 Mar 17:49 PPP การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563