SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

#373
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#506
ในสัปดาห์
#697
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SPC 14 Aug 18:02 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SPC 14 Aug 18:00 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 14 Aug 17:59 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SPC 14 May 17:33 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 14 May 17:27 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPC 14 May 17:27 SPC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SPC 10 May 07:54 SPC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET SPC 09 May 17:32 SPC อนุมัติการต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น
SET SPC 07 May 09:00 SPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET SPC 03 May 08:54 SPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET SPC 22 Apr 17:06 SPC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SPC 14 Mar 17:23 SPC อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPC 14 Mar 17:23 SPC การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET SPC 05 Mar 18:00 SPC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
SET SPC 05 Mar 17:58 SPC นำส่งงบการเงิน ประจำปี 2561 ( แก้ไขงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ )
SET SPC 28 Feb 18:39 SPC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPC 28 Feb 18:36 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SPC 28 Feb 18:34 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)