SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

#580
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#462
ในสัปดาห์
#485
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SPC 14 May 17:33 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 14 May 17:27 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPC 14 May 17:27 SPC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SPC 10 May 07:54 SPC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET SPC 09 May 17:32 SPC อนุมัติการต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น
SET SPC 07 May 09:00 SPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET SPC 03 May 08:54 SPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET SPC 22 Apr 17:06 SPC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SPC 14 Mar 17:23 SPC อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPC 14 Mar 17:23 SPC การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET SPC 05 Mar 18:00 SPC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
SET SPC 05 Mar 17:58 SPC นำส่งงบการเงิน ประจำปี 2561 ( แก้ไขงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ )
SET SPC 28 Feb 18:39 SPC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPC 28 Feb 18:36 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SPC 28 Feb 18:34 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SPC 20 Dec 17:14 SPC แจ้งการเลิกประกอบกิจการของบริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเซีย จำกัด
SET SPC 14 Nov 21:26 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 14 Nov 21:25 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SPC 14 Nov 21:21 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SPC 13 Nov 17:06 SPC จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล,ซื้อหุ้นจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน,การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET SPC 18 Oct 17:58 SPC การซื้อหุ้นบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
SET SPC 20 Sep 17:08 SPC การขายหุ้น บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (PB) ให้แก่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
SEC SPC 17 Aug 18:38 วันที่ 15/08/2561 ปุณวีณ์  สุขเย็น ขายหุ้น สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) จำนวน 13,300 หุ้นที่ราคา 53.63 บาท
SET SPC 14 Aug 22:05 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 14 Aug 21:57 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SPC 14 Aug 21:57 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SPC 19 Jul 17:46 SPI อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บมจ. สหพัฒนพิบูล และหุ้นสามัญ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จาก นายสำเริง มนูญผล ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติการลงทุนใน บจ. อิมแพค โซล่าร์
SET SPC 21 Jun 17:12 SPC อนุมัติการต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SPC 15 May 17:59 SPC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SPC 15 May 17:58 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SPC 15 May 17:58 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SPC 10 May 17:12 SPC การซื้อหุ้น บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด
SET SPC 10 May 17:12 SPC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SPC 07 May 12:38 SPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET SPC 23 Apr 17:02 SPC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SPC 20 Apr 12:54 SPC แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
SET SPC 19 Apr 17:08 SPC แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET SPC 19 Mar 18:34 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET SPC 16 Mar 19:52 ICC พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
SEC SPC 15 Mar 18:17 วันที่ 13/03/2561 พิพัฒน์  โควศุภมงคล โอนออกหุ้น สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC SPC 15 Mar 18:17 วันที่ 13/03/2561 พิพัฒน์  โควศุภมงคล รับโอนหุ้น สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SET SPC 13 Mar 17:15 SPC การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGMครั้งที่ 67, การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET SPC 28 Feb 22:23 SPC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SPC 28 Feb 22:14 SPC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SPC 28 Feb 22:14 SPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SPC 22 Feb 17:08 SPC อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น