TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

#377
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#205
ในสัปดาห์
#229
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TTA 22 Aug 00:17 VDO Opportunity Day : TTA
SET TTA 14 Aug 08:09 TTA บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัญญาว่าจ้างงานวิศวกรรมใต้ทะเล
SET TTA 14 Aug 08:07 TTA รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
SET TTA 14 Aug 08:06 TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TTA 14 Aug 08:04 TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TTA 14 Aug 08:02 TTA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TTA 19 Jul 12:31 TTA แจ้งการขายหุ้นในบริษัทย่อย และการร่วมทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
SEC TTA 24 Jun 17:38 วันที่ 21/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 5.26 บาท
SEC TTA 19 Jun 18:08 วันที่ 18/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 5.15 บาท
SEC TTA 13 Jun 18:05 วันที่ 12/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 111,600 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
SEC TTA 13 Jun 18:05 วันที่ 10/06/2562 นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ขายหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 11,200 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
SEC TTA 10 Jun 18:08 วันที่ 06/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 189,400 หุ้นที่ราคา 5.18 บาท
SEC TTA 10 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 84,600 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
IAA TTA 10 Jun 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
SEC TTA 05 Jun 18:05 วันที่ 04/06/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 85,000 หุ้นที่ราคา 5.13 บาท
SEC TTA 04 Jun 18:08 วันที่ 31/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 151,000 หุ้นที่ราคา 5.10 บาท
SEC TTA 31 May 18:05 วันที่ 30/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 83,900 หุ้นที่ราคา 5.10 บาท
SEC TTA 30 May 18:06 วันที่ 29/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 534,800 หุ้นที่ราคา 5.10 บาท
SEC TTA 29 May 18:07 วันที่ 28/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 335,800 หุ้นที่ราคา 4.97 บาท
SEC TTA 28 May 17:38 วันที่ 24/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 332,900 หุ้นที่ราคา 4.96 บาท
SEC TTA 28 May 17:38 วันที่ 27/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 247,200 หุ้นที่ราคา 4.97 บาท
SEC TTA 24 May 18:07 วันที่ 23/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 570,700 หุ้นที่ราคา 4.94 บาท
SEC TTA 23 May 17:38 วันที่ 22/05/2562 นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 756,400 หุ้นที่ราคา 4.87 บาท
SET TTA 18 May 00:14 VDO Opportunity Day : TTA
SET TTA 15 May 08:38 TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TTA 15 May 08:32 TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TTA 15 May 08:31 TTA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TTA 08 May 17:13 TTA การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET TTA 24 Apr 19:01 TTA ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
SET TTA 22 Mar 00:12 VDO Opportunity Day : TTA
SET TTA 13 Mar 08:45 SET หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2562
SET TTA 13 Mar 08:45 SET หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2562
SET TTA 11 Mar 19:39 TTA แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET TTA 09 Mar 00:21 VDO Opportunity Day : TTA
SET TTA 07 Mar 18:21 TTA การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
IAA TTA 06 Mar 12:11 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
IAA TTA 06 Mar 10:11 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
SET TTA 04 Mar 09:25 TTA แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TTA-W5 (F53-5) (แก้ไข)
SET TTA 01 Mar 20:56 TTA แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TTA-W5 (F53-5)
SET TTA 01 Mar 20:56 TTA แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TTA-W5 (F53-5)
SET TTA 01 Mar 08:33 TTA งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTA 01 Mar 08:33 TTA งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTA 28 Feb 19:59 TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TTA 28 Feb 19:58 TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TTA 28 Feb 19:57 TTA งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
SET TTA 06 Feb 17:47 TTA รายงานความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ทาโก้ เบลล์ ในประเทศไทย