TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

#404
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#425
ในสัปดาห์
#265
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA TTA 22 Nov 11:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
SET TTA 14 Nov 21:01 TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TTA 14 Nov 21:00 TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET TTA 14 Nov 20:58 TTA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TTA 31 Oct 17:42 TTA บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการต่อสัญญาว่าจ้างงานให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในตะวันออกกลางออกไปอีก 3 ปี
SET TTA 31 Oct 08:24 TTA การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/การยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่ว
SEC TTA 10 Oct 18:04 วันที่ 09/10/2562 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 5.08 บาท
SEC TTA 09 Oct 18:03 วันที่ 07/10/2562 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 228,177 หุ้นที่ราคา 5.05 บาท
SEC TTA 07 Oct 18:03 วันที่ 04/10/2562 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซื้อหุ้น โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 5.05 บาท
IAA TTA 12 Sep 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
IAA TTA 27 Aug 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA
SET TTA 22 Aug 00:17 VDO Opportunity Day : TTA
SET TTA 14 Aug 08:09 TTA บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัญญาว่าจ้างงานวิศวกรรมใต้ทะเล
SET TTA 14 Aug 08:07 TTA รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
SET TTA 14 Aug 08:06 TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TTA 14 Aug 08:04 TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TTA 14 Aug 08:02 TTA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TTA 19 Jul 12:31 TTA แจ้งการขายหุ้นในบริษัทย่อย และการร่วมทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์