GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

#104
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#113
ในสัปดาห์
#106
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC GLOBAL 30 Jan 18:06 วันที่ 28/01/2563 นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อหุ้น สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 14.20 บาท
SEC GLOBAL 28 Jan 18:06 วันที่ 27/01/2563 นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อหุ้น สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 14.40 บาท
IAA GLOBAL 03 Jan 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
SET GLOBAL 04 Dec 08:53 GLOBAL ชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้
SET GLOBAL 12 Nov 19:45 GLOBAL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET GLOBAL 12 Nov 19:42 GLOBAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET GLOBAL 12 Nov 19:39 GLOBAL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA GLOBAL 29 Oct 14:32 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
SET GLOBAL 17 Oct 08:17 GLOBAL ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC GLOBAL 19 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อหุ้น สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 15.00 บาท
SEC GLOBAL 19 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อหุ้น สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) จำนวน 141,600 หุ้นที่ราคา 14.90 บาท
IAA GLOBAL 13 Aug 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy-w : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
IAA GLOBAL 13 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
SET GLOBAL 09 Aug 19:32 GLOBAL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
SET GLOBAL 09 Aug 19:32 GLOBAL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET GLOBAL 09 Aug 19:31 GLOBAL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET GLOBAL 09 Aug 19:30 GLOBAL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)