MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

#495
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#666
ในสัปดาห์
#324
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. Transformation

หุ้นอื่นในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับหุ้น#Talk

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET MFEC 05 Oct 19:12 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ MFEC
SET MFEC 05 Oct 19:12 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ MFEC
SET MFEC 05 Oct 12:41 MFEC แจ้งการได้รับสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
SET MFEC 25 Sep 12:40 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
SET MFEC 10 Sep 08:06 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ก ของ MFCE
SET MFEC 09 Sep 18:10 MFEC แจ้งการได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)
SET MFEC 08 Sep 12:30 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
SET MFEC 26 Aug 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MFEC
SET MFEC 26 Aug 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MFEC
SET MFEC 25 Aug 18:15 MFEC แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
SET MFEC 20 Aug 17:15 MFEC แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
SET MFEC 17 Aug 17:23 MFEC แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 14-15 เมษายน 2563
SET MFEC 17 Aug 09:02 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 -vอง MFEC
SET MFEC 17 Aug 09:02 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 -vอง MFEC
SET MFEC 14 Aug 07:05 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
SET MFEC 11 Aug 21:55 MFEC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MFEC 11 Aug 21:55 MFEC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET MFEC 11 Aug 21:54 MFEC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET MFEC 11 Aug 17:13 MFEC แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
SET MFEC 11 Aug 12:32 MFEC แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท MFEC