NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#393
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#498
ในสัปดาห์
#508
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NC 09 Aug 17:37 NC สารสนเทศที่เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET NC 09 Aug 17:36 NC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NC 09 Aug 17:36 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET NC 09 Aug 17:36 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET NC 10 May 17:14 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET NC 10 May 17:13 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET NC 10 May 17:12 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NC 03 May 17:34 NC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 บนเว็บไซด์บริษัท
SET NC 23 Apr 17:17 NC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NC 08 Mar 17:22 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 08 Mar 17:21 NC แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารแทนประธานกรรมการบริหารที่ลาออก
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 22 Feb 17:18 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET NC 22 Feb 17:17 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET NC 22 Feb 17:16 NC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)