PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

#328
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#524
ในสัปดาห์
#369
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสายธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4. ธุรกิจส่งออก (Export)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PB 17 Aug 17:07 PB การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PB 11 Aug 17:16 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PB 11 Aug 17:14 PB สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET PB 11 Aug 17:12 PB งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PB 23 Jul 17:41 PB แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์ ปี 2563
SET PB 29 Jun 17:39 PB การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET PB 18 Jun 17:30 PB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PB 16 Jun 17:24 PB มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PB 16 Jun 17:21 PB แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
SET PB 18 May 18:06 PB การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET PB 13 May 19:30 PB การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
SET PB 13 May 17:33 PB การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
SET PB 13 May 17:29 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PB 13 May 17:18 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PB 13 May 17:16 PB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PB 07 May 07:30 PB แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41,กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET PB 09 Apr 17:08 PB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PB 08 Apr 17:58 PB อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการ (แก้ไข Template)
SET PB 08 Apr 17:14 PB อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PB 08 Apr 17:12 PB การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PB 25 Mar 18:18 PB แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET PB 23 Mar 18:01 PB การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET PB 17 Mar 17:39 PB แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41