TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

#587
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#705
ในสัปดาห์
#756
ในเดือน
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป รวมทั้งให้บริการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่ง โดยให้บริการกับลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TEAM 10 Aug 18:27 TEAM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET TEAM 10 Aug 17:43 TEAM สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET TEAM 10 Aug 17:39 TEAM งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET TEAM 22 Jun 12:44 TEAM แจ้งโอนสิทธิการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าให้กับบริษัทย่อย (เพิ่มข้อมูล)
SET TEAM 22 Jun 07:38 TEAM แจ้งโอนสิทธิการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าให้กับบริษัทย่อย
SEC TEAM 14 May 18:06 วันที่ 11/05/2563 นาง มาลิภา มานัสสถิตย์ รับโอนหุ้น ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) จำนวน 10,000,000 หุ้นที่ราคา 0.64 บาท
SEC TEAM 14 May 18:06 วันที่ 11/05/2563 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ รับโอนหุ้น ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) จำนวน 8,000,000 หุ้นที่ราคา 0.64 บาท
SEC TEAM 14 May 18:06 วันที่ 11/05/2563 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์ รับโอนหุ้น ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) จำนวน 10,000,000 หุ้นที่ราคา 0.64 บาท
SET TEAM 13 May 19:51 TEAM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET TEAM 13 May 19:51 TEAM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET TEAM 13 May 19:49 TEAM งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET TEAM 11 May 20:49 TEAM เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์
SET TEAM 28 Apr 12:51 TEAM แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ (เพิ่มข้อมูล)
SET TEAM 27 Apr 18:30 TEAM แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ
SET TEAM 27 Apr 18:30 TEAM มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET TEAM 07 Apr 07:38 TEAM การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2563
SET TEAM 03 Apr 18:15 TEAM แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท
SET TEAM 30 Mar 17:55 TEAM เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
SET TEAM 25 Mar 19:00 TEAM เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์