TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

#764
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#775
ในสัปดาห์
#594
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TFMAMA 14 Aug 17:29 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TFMAMA 14 Aug 17:29 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TFMAMA 14 Aug 17:28 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 20 Jun 17:35 TFMAMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET TFMAMA 20 Jun 17:21 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด ให้แก่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ต่ออายุการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ และการลงนามในสัญญาร่วมทุน
SET TFMAMA 15 May 17:10 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 02 May 12:54 TFMAMA การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562
SEC TFMAMA 26 Mar 18:08 วันที่ 25/03/2562 นาย บุญชัย โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 159.00 บาท
SEC TFMAMA 22 Mar 18:08 วันที่ 21/03/2562 นาย บุญชัย โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 158.50 บาท
SEC TFMAMA 21 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 20 Mar 20:10 วันที่ 19/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 700 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 18 Mar 17:40 วันที่ 15/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,400 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 15 Mar 18:35 วันที่ 14/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 4,700 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SET TFMAMA 13 Mar 17:12 TFMAMA การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
SEC TFMAMA 11 Mar 17:46 วันที่ 08/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 2,600 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 08 Mar 20:59 วันที่ 07/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 07 Mar 18:11 วันที่ 06/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 06 Mar 17:49 วันที่ 05/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 2,100 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TFMAMA 20 Feb 17:16 TFMAMA แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562