TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

#406
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#307
ในสัปดาห์
#361
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TFMAMA 15 May 17:10 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 02 May 12:54 TFMAMA การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET TFMAMA 24 Apr 17:22 TFMAMA แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562
SEC TFMAMA 26 Mar 18:08 วันที่ 25/03/2562 นาย บุญชัย โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 159.00 บาท
SEC TFMAMA 22 Mar 18:08 วันที่ 21/03/2562 นาย บุญชัย โชควัฒนา ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 158.50 บาท
SEC TFMAMA 21 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 20 Mar 20:10 วันที่ 19/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 700 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 18 Mar 17:40 วันที่ 15/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,400 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SEC TFMAMA 15 Mar 18:35 วันที่ 14/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 4,700 หุ้นที่ราคา 158.00 บาท
SET TFMAMA 13 Mar 17:12 TFMAMA การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
SEC TFMAMA 11 Mar 17:46 วันที่ 08/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 2,600 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 08 Mar 20:59 วันที่ 07/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 07 Mar 18:11 วันที่ 06/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SEC TFMAMA 06 Mar 17:49 วันที่ 05/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 2,100 หุ้นที่ราคา 157.50 บาท
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TFMAMA 27 Feb 18:45 TFMAMA งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TFMAMA 20 Feb 17:16 TFMAMA แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SEC TFMAMA 10 Jan 17:37 วันที่ 09/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 09 Jan 18:07 วันที่ 08/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 6,900 หุ้นที่ราคา 160.11 บาท
SEC TFMAMA 08 Jan 17:37 วันที่ 07/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 4,100 หุ้นที่ราคา 160.06 บาท
SET TFMAMA 21 Nov 17:11 TFMAMA การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET TFMAMA 14 Nov 12:41 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET TFMAMA 14 Nov 12:41 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET TFMAMA 14 Nov 12:40 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 12 Nov 17:13 TFMAMA นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
SEC TFMAMA 06 Nov 18:38 วันที่ 08/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 06 Nov 18:38 วันที่ 11/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 5,800 หุ้นที่ราคา 159.70 บาท
SEC TFMAMA 06 Nov 18:38 วันที่ 11/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 5,800 หุ้นที่ราคา 159.70 บาท
SET TFMAMA 01 Nov 13:12 TFMAMA แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
SET TFMAMA 17 Oct 17:06 TFMAMA การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 3)
SEC TFMAMA 09 Oct 18:08 วันที่ 08/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SET TFMAMA 09 Oct 17:03 TFMAMA การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2)
SET TFMAMA 08 Oct 17:16 TFMAMA การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
SEC TFMAMA 05 Oct 17:36 วันที่ 02/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 05 Oct 17:36 วันที่ 04/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 2,400 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 05 Oct 17:36 วันที่ 28/09/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 162.00 บาท
SEC TFMAMA 05 Oct 17:36 วันที่ 28/09/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,300 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 03 Oct 17:36 วันที่ 03/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 01 Oct 19:06 วันที่ 01/10/2561 นางสาว พจนี พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,300 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 01 Oct 19:06 วันที่ 01/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,300 หุ้นที่ราคา 160.00 บาท
SEC TFMAMA 01 Oct 19:06 วันที่ 01/10/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 162.00 บาท
SET TFMAMA 28 Sep 17:11 TFMAMA การยื่นเอกสารแก้ไ้ขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ("PB")
SET TFMAMA 26 Sep 17:05 TFMAMA การจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาล ประจำปี 2561
SET TFMAMA 20 Sep 17:08 SPC การขายหุ้น บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (PB) ให้แก่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
SET TFMAMA 19 Sep 07:46 TFMAMA การเข้าร่วมทุนของบริษัทย่อย
SET TFMAMA 29 Aug 17:32 TFMAMA การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
SET TFMAMA 20 Aug 17:04 TFMAMA การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ("PB")
SEC TFMAMA 16 Aug 18:08 วันที่ 14/08/2561 พจนา  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 153.00 บาท
SET TFMAMA 16 Aug 12:50 SPI บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญบางส่วนของ PB ในช่วงระยะเวลาที่ TFMAMA ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
SET TFMAMA 15 Aug 19:46 TFMAMA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB โดยสมัครใจ
SET TFMAMA 14 Aug 12:54 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET TFMAMA 14 Aug 12:54 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TFMAMA 14 Aug 12:53 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 23 Jul 17:49 TFMAMA แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่
SEC TFMAMA 21 Jun 13:59 วันที่ 19/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 159.50 บาท
SEC TFMAMA 15 Jun 18:07 วันที่ 14/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 159.75 บาท
SEC TFMAMA 14 Jun 18:15 วันที่ 13/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 161.00 บาท
SEC TFMAMA 13 Jun 18:08 วันที่ 12/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 162.00 บาท
SEC TFMAMA 12 Jun 18:09 วันที่ 11/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 4,200 หุ้นที่ราคา 161.71 บาท
SEC TFMAMA 11 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2561 พจนา  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 162.00 บาท
SEC TFMAMA 11 Jun 18:08 วันที่ 08/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,800 หุ้นที่ราคา 162.28 บาท
SEC TFMAMA 08 Jun 18:08 วันที่ 07/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 162.25 บาท
SEC TFMAMA 07 Jun 18:17 วันที่ 06/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 162.25 บาท
SEC TFMAMA 06 Jun 18:38 วันที่ 05/06/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 162.75 บาท
SEC TFMAMA 25 May 18:08 วันที่ 24/05/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 2,300 หุ้นที่ราคา 163.50 บาท
SEC TFMAMA 23 May 18:09 วันที่ 21/05/2561 พจนา  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 164.00 บาท
SEC TFMAMA 22 May 18:08 วันที่ 21/05/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 163.50 บาท
SEC TFMAMA 21 May 18:08 วันที่ 18/05/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,800 หุ้นที่ราคา 164.22 บาท
SEC TFMAMA 18 May 18:08 วันที่ 16/05/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 3,200 หุ้นที่ราคา 165.44 บาท
SEC TFMAMA 17 May 18:13 วันที่ 16/05/2561 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 167.00 บาท
SET TFMAMA 14 May 17:34 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET TFMAMA 14 May 17:33 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TFMAMA 14 May 17:33 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 07 May 17:07 TFMAMA การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET TFMAMA 25 Apr 19:39 TFMAMA แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET TFMAMA 25 Apr 17:24 TFMAMA แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET TFMAMA 25 Apr 17:23 TFMAMA แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
SET TFMAMA 21 Mar 17:07 TFMAMA การจ่ายปันผล,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561
SET TFMAMA 27 Feb 19:30 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET TFMAMA 27 Feb 19:28 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET TFMAMA 27 Feb 19:26 TFMAMA งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET TFMAMA 21 Feb 17:16 TFMAMA แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
SET TFMAMA 23 Jan 08:05 TFMAMA SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ำ 22 มกราคม 2561
SET TFMAMA 19 Jan 08:57 TFMAMA SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561
SEC TFMAMA 18 Dec 18:03 วันที่ 15/12/2560 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ขายหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 1,869,358 หุ้นที่ราคา 228.00 บาท
SEC TFMAMA 18 Dec 18:03 วันที่ 15/12/2560 เพชร  พะเนียงเวทย์ ขายหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 130,642 หุ้นที่ราคา 228.00 บาท
SEC TFMAMA 18 Dec 18:03 วันที่ 15/12/2560 สุชัย  รัตนเจียเจริญ ขายหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 314,829 หุ้นที่ราคา 228.00 บาท
SEC TFMAMA 15 Dec 18:04 วันที่ 15/12/2560 กำธร  ตติยกวี ขายหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 228.00 บาท
SEC TFMAMA 15 Dec 18:04 วันที่ 15/12/2560 กำธร  ตติยกวี ขายหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 228.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 พจนา  พะเนียงเวทย์ รับโอนหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 พจนี  พะเนียงเวทย์ รับโอนหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 พจน์  พะเนียงเวทย์ รับโอนหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 พันธ์  พะเนียงเวทย์ รับโอนหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ โอนออกหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 700,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
SEC TFMAMA 08 Dec 18:03 วันที่ 07/12/2560 เพชร  พะเนียงเวทย์ รับโอนหุ้น ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท