B52 : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

#351
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#522
ในสัปดาห์
#317
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET B52 13 Sep 08:14 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 (F53-5)
SET B52 28 Aug 17:32 B52 การไม่ปรับสิทธิของ B52-W2
SET B52 28 Aug 17:32 B52 การไม่ปรับสิทธิของ B52-W1
SET B52 28 Aug 17:22 B52 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระการประชุม EGM วันที่ 23 กันยายน 2562
SET B52 27 Aug 18:48 B52 รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย "C" ของหลักทรัพย์ B52
SET B52 22 Aug 17:42 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ) (แก้ไข Template)
SET B52 21 Aug 17:36 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ)
SET B52 19 Aug 08:36 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
SET B52 16 Aug 12:33 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
SET B52 16 Aug 07:53 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การปรับสิทธิของ B52-W1, B52-W2
SET B52 15 Aug 12:36 B52 กำหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 3/2562
SET B52 14 Aug 12:32 B52 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั
SET B52 13 Aug 21:22 B52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET B52 13 Aug 21:22 B52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET B52 13 Aug 21:22 B52 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
SET B52 01 Aug 07:33 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ B52-W1
SET B52 26 Jul 18:19 B52 การได้มาซึ่งสินทรัพย์
SET B52 10 Jul 13:01 B52 การปรับสิทธิของ B52-W2 (แก้ไข)
SET B52 10 Jul 13:01 B52 การปรับสิทธิของ B52-W1 (แก้ไข)
SET B52 10 Jul 09:19 B52 การปรับสิทธิของ B52-W2
SET B52 10 Jul 09:18 B52 การปรับสิทธิของ B52-W1
SET B52 08 Jul 12:31 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 และ B52-W2 (F53-5) (แก้ไข)
SET B52 03 Jul 20:29 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 และ B52-W2 (F53-5)
SET B52 28 Jun 19:21 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
SET B52 28 Jun 09:17 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
SET B52 28 Jun 07:52 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
SET B52 26 Jun 12:58 B52 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET B52 12 Jun 20:56 B52 กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W2
SET B52 12 Jun 20:55 B52 กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W1
SET B52 22 May 18:46 B52 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" จากการประชุม Public Presentation ครั้งที่ 2/2562
SET B52 15 May 18:21 B52 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออก