B52 : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

#367
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#284
ในสัปดาห์
#476
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

19Mar 2020 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET B52 18 Feb 12:36 B52 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET B52 18 Feb 08:43 B52 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข template)
SET B52 17 Feb 21:58 B52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET B52 17 Feb 21:54 B52 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET B52 17 Feb 21:45 B52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET B52 17 Feb 21:21 B52 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
SET B52 14 Jan 18:25 B52 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
SET B52 03 Jan 17:26 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W2 (F53-5)
SET B52 09 Dec 13:17 B52 แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ
SET B52 06 Dec 17:11 B52 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET B52 04 Dec 12:36 B52 กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W2
SET B52 04 Dec 12:36 B52 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET B52 22 Nov 13:13 B52 รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย "C" ของหลักทรัพย์ B52
SET B52 12 Nov 17:32 B52 กำหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 4/2562
SET B52 11 Nov 19:14 B52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET B52 11 Nov 19:13 B52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET B52 11 Nov 19:12 B52 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET B52 30 Oct 17:46 B52 แจ้งกรรมการลาออก
SET B52 29 Oct 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2562
SET B52 29 Oct 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2562
SET B52 25 Oct 13:15 B52 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
SET B52 25 Oct 13:12 B52 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET B52 25 Oct 08:15 SET หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2562
SET B52 25 Oct 08:15 SET หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2562
SET B52 11 Oct 13:04 B52 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
SET B52 10 Oct 17:30 B52 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET B52 08 Oct 20:30 B52 การปรับสิทธิของ B52-W2
SET B52 07 Oct 06:42 THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (B52-R)
SET B52 04 Oct 18:20 B52 กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
SET B52 04 Oct 08:59 B52 แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering)
SET B52 24 Sep 13:10 B52 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติมรายละเอียดวาระที่ 2)
SET B52 23 Sep 17:09 B52 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET B52 13 Sep 08:14 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 (F53-5)
SET B52 28 Aug 17:32 B52 การไม่ปรับสิทธิของ B52-W2
SET B52 28 Aug 17:32 B52 การไม่ปรับสิทธิของ B52-W1
SET B52 28 Aug 17:22 B52 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระการประชุม EGM วันที่ 23 กันยายน 2562
SET B52 27 Aug 18:48 B52 รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย "C" ของหลักทรัพย์ B52
SET B52 22 Aug 17:42 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ) (แก้ไข Template)
SET B52 21 Aug 17:36 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ)
SET B52 19 Aug 08:36 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
SET B52 16 Aug 12:33 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
SET B52 16 Aug 07:53 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การปรับสิทธิของ B52-W1, B52-W2
SET B52 15 Aug 12:36 B52 กำหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 3/2562
SET B52 14 Aug 12:32 B52 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั
SET B52 13 Aug 21:22 B52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET B52 13 Aug 21:22 B52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET B52 13 Aug 21:22 B52 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1