QHOP : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

#613
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#465
ในสัปดาห์
#627
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET QHOP 22 Sep 12:30 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563
SET QHOP 21 Aug 12:30 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
SET QHOP 11 Aug 17:09 QHOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
SET QHOP 11 Aug 13:25 QHOP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET QHOP 11 Aug 13:25 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
SET QHOP 11 Aug 13:25 QHOP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET QHOP 21 Jul 12:55 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET QHOP 23 Jun 17:01 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
SET QHOP 28 May 17:01 QHOP แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ประจำปี 2563
SET QHOP 25 May 17:06 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
SET QHOP 25 May 12:31 QHOP รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
SET QHOP 14 May 17:02 QHOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข Template)
SET QHOP 14 May 17:02 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไขประเภทรายงาน)
SET QHOP 14 May 13:44 QHOP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET QHOP 14 May 13:30 QHOP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET QHOP 14 May 13:30 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET QHOP 11 May 17:02 QHOP แจ้งผลการพิจารณาของผู้ดูแลผลประโยชน์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาระหว่างกองทุน QHOP กับบูเลอวาร์ด โฮเต็ลอันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่
SET QHOP 24 Apr 12:39 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET QHOP 16 Apr 17:08 QHOP แจ้งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
SET QHOP 07 Apr 19:19 QHOP การหยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
SET QHOP 01 Apr 07:55 QHOP การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
SET QHOP 01 Apr 07:54 QHOP แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ครั้งที่ 1/2563
SET QHOP 20 Mar 17:00 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
SET QHOP 16 Mar 17:48 QHOP การให้ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ของการขอมติ ของกองทุน QHOP