AF : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

#174
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#439
ในสัปดาห์
#599
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ใู้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET AF 31 Aug 12:35 AF การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
SET AF 21 Aug 12:33 AF แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET AF 13 Aug 17:40 AF การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET AF 11 Aug 18:47 AF สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET AF 11 Aug 18:46 AF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET AF 11 Aug 18:45 AF งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AF 11 Aug 18:43 AF กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม
SET AF 08 Jul 12:38 AF ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET AF 01 Jun 13:27 AF แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
SET AF 20 May 09:05 AF การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET AF 12 May 08:39 AF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET AF 12 May 08:20 AF งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AF 11 May 18:11 AF แจ้งกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทน แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และรายการเกี่ยวโยงกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
SET AF 11 May 17:14 AF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET AF 11 May 17:14 AF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET AF 02 Apr 17:09 AF รายการเกี่ยวโยงกันในการเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ
SET AF 01 Apr 17:28 AF เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายปันผล
SET AF 01 Apr 17:27 AF การแต่งตั้งกรรมการสินเชื่อ
SET AF 23 Mar 12:58 AF แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันสงกรานต์)
SET AF 20 Mar 13:18 AF การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า